CLIV - Centrum voor Literatuur in vertaling

CLIV
Department(s) 
Department of Literary Studies
Department of Translation, Interpreting and Communication
Contact 
Tags 
Multilingualism
Intermediality
Translation
Translation studies
Interculturality

Tabgroup

About

The Alliance Research Centre for Literature in Translation (Centrum voor Literatuur in Vertaling, CLIV) was founded by Ghent University and the VUB in 2014, when two research groups on literary translation joined forces: the Ghent University/University College Ghent Association research group Literature in Translation (2009-2014) and the VUB Center for Literary Translation (2012-2014). Today, CLIV collaborates with (inter)national research groups and centres of excellence, such as TRACE (UGent), CLIC (VUB), CETRA (KU Leuven), TricS (UAntwerpen), Philixte (ULB), CIRTI (ULiège), Prospéro (USL), PGET (UFSC, Brazil), and enjoys the support of a network of associated experts.

The Centre for Literature in Translation studies diverse phenomena of circulation, transformation and reinterpretation of texts and discourses (including imagery) in and across different geo-cultural areas. Primary objects of research are translations or translation processes underlying literary, philosophical and historiographical texts and media. Research objectives focus on  the role of translation in the cultural transfer of knowledge, ideas, ideologies, norms and values as well as aesthetic procedures in fiction and non-fiction. In the corpora studied, this transfer and reinterpretation of cultural codes mainly manifests itself in a poetics of multilingualism and interculturality.

CLIV’s approach is highly interdisciplinary, as it aims to establish methodological connections between translation, literary, cultural and media studies. Due attention is also paid to historical criticism, cultural imagery and the foundations of the canonization of literary texts, scientific paradigms and philosophical thought. These cultural expressions have not only reached a wide audience thanks to translations, they were also produced by them.

The methodology pursued problematizes the assumed unidirectional dynamic between source and target cultures. The Centre’s research emphasizes the heterogeneity of each culture by mapping the margins and networks of exchange. Translations are approached predominantly from an intercultural, intermedial and transhistorical perspective with particular attention to mediating processes and agents that enable these transfers. In revealing the connections with the socio-historical context of texts, CLIV researchers refer to the historicity of all discourse. Central research topics include transnational memory cultures, multiple identity structures, transfer of cultural codes and multilingualism.

Many of the Centre’s research projects engage in the interaction between scientific research, knowledge transfer and translation practices, and thus have great societal relevance. This is evidenced by numerous partnerships, such as the organization of joint (UGent-VUB) course components and guest lectures; the collaboration with the transnational master/postgraduate degree in literary translation (University of Utrecht/KU Leuven); forums such as the Literary Translation centre of expertise [Literair Vertalen, https://literairvertalen.org/]or the PETRA consortium [https://petra-education.eu/framework-literary-translation] and journals such as Filter. In addition, CLIV’s interdisciplinary and societal profile is borne out by various cooperation initiatives with social agents, such as Literatuur Vlaanderen, the Antwerp Letterenhuis, the Royal Library (and other federal institutions), museums and individual translators. By extending these academic and public engagements, CLIV aims to contribute to the greater recognition and visibility of the work of translators.

 

De Alliantieonderzoeksgroep Centrum voor Literatuur in Vertaling (CLIV) werd in 2014 opgericht door de UGent en de VUB. De groep ontstond uit de fusie van twee onderzoeksgroepen over literair vertalen: de AOG Literatuur in Vertaling van de UGent/HoGent (2009-2014) en het Centrum voor Literair Vertalen van de VUB/EhB (2012-2014). CLIV werkt samen met onderzoeksgroepen en kenniscentra in binnen- en buitenland, zoals TRACE (UGent), CLIC (VUB), CETRA (KULeuven) TricS (UAntwerpen), Philixte (ULB), CIRTI (ULiège), Prospéro (USL), PGET (UFSC, Brazilië), en heeft een netwerk uitgebouwd van geassocieerde experts.

CLIV bestudeert uiteenlopende fenomenen van circulatie, transformatie en herinterpretatie van teksten en discoursen (inclusief beeldproducten) in en doorheen verschillende geo-culturele gebieden. Voorwerp van onderzoek zijn in de eerste plaats vertalingen of vertaalprocessen die ten grondslag liggen aan literaire, filosofische en historiografische teksten en media. CLIV heeft bijgevolg oog voor de rol van vertaling in de culturele transfer van zowel kennis, ideeën, ideologieën, normen en waarden als esthetische vormen in fictie en non-fictie. De overdracht en herinterpretatie van culturele codes komen in de bestudeerde corpora vooral tot uiting in een poëtica van meertaligheid en interculturaliteit.

De insteek van CLIV is sterk interdisciplinair, want gericht op het leggen van methodologische verbanden tussen vertaalwetenschap, literatuurwetenschap en cultuur- en mediastudies. Ook is er de nodige aandacht voor historische kritiek, culturele beeldvorming en de fundamenten van de canonisering van literaire teksten, wetenschappelijke paradigma’s en filosofisch gedachtengoed. Deze cultuuruitingen hebben niet alleen dankzij vertalingen een breed publiek bereikt maar kwamen ook via vertalingen tot stand.

De werkwijze van CLIV zorgt ervoor dat het vermeende eenrichtingsverkeer tussen bron- en doelcultuur wordt geproblematiseerd. Binnen CLIV-onderzoek wordt de heterogeniteit van elke cultuur beklemtoond door marges en netwerken van uitwisseling in beeld te brengen. Vertalingen worden voornamelijk vanuit een interculturele, intermediale en transhistorische optiek benaderd met bijzondere aandacht voor bemiddelende processen en actoren die deze transfers mogelijk maken. Door die verwevenheid met de sociaal-historische context in teksten zichtbaar te maken, verwijzen onderzoekers binnen CLIV naar de historiciteit van elk discours. Centrale onderzoekstopics binnen CLIV zijn transnationale herinneringsculturen, meervoudige identiteitsstructuren, transfer van culturele codes en meertaligheid.

Veel onderzoeksprojecten binnen CLIV zetten in op de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en vertaalpraktijk en hebben daardoor een grote maatschappelijke relevantie. Dit blijkt uit tal van partnerschappen. Enerzijds is er de organisatie van gezamenlijke (UGent-VUB) opleidingsonderdelen en gastcolleges; de samenwerking met de transnationale master/postgraduaat literair vertalen (Universiteit Utrecht/KULeuven); fora als het Expertisecentrum Literair Vertalen [https://literairvertalen.org/] of het PETRA consortium [https://petra-education.eu/framework-literary-translation] en tijdschriften als Filter. Anderzijds zijn er verschillende samenwerkingsinitiatieven met maatschappelijke actoren, zoals Literatuur Vlaanderen, het Antwerpse Letterenhuis, de Koninklijke Bibliotheek (en andere federale instellingen), musea en individuele vertalers. Zo streeft CLIV naar een grotere erkenning en zichtbaarheid van het werk van vertalers.

Researchers

Members

External(s)

Brenda Bressan Thomé

VUB

Eva Ulrike Pirker

VUB

Ine Van linthout

VUB

Cedric Van Dijck

Hua Wang

VUB

Anja van de Pol-Tegge

VUB

Hans Vandevoorde

VUB

Dirk Vanden Berghe

VUB

Sonja Lavaert

VUB

Philippe Humblé

VUB
Projects