Dancing on common ground. Labor and aesthetics in European contemporary dance from center to periphery and back again

Dansen op gemeenschappelijke grond. Arbeid en esthetiek in Europese hedendaagse dans van centrum naar periferie en weer terug
Start - End 
2019 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

Unlike in most Western European countries, contemporary dance communities in the Eastern European periphery generally do not have access to public funding, do not have a high degree of transnational mobility, and do not know a long history embedded in capitalist and neoliberal ideology. Therefore, contemporary dance’s working conditions and aesthetics in Belgrade (Southeastern Europe) and Riga (Northeastern Europe) are hugely understudied and until today remain under-documented. This project aims to provide a status quo in these locales by conducting a quantitative study. Drawing on these results, 12 case study informants are selected for a qualitative study in both cities.

Equipped with the innovative interdisciplinary approach, the research aims to provide the first scientific studies of these dance communities, departing from the sociologically informed research questions of how contemporary dance artists work, which tactics they develop to survive in the art world and how the local working modes and conditions affect the artistic output. Following up on this from a dance scholarly perspective, the project explores the aesthetic influences from West-European dance that have penetrated into Europe’s former communist periphery and how they have interwoven with local dance forms. The reversed key question explores what the established European dance capitals can learn from the working practices of the emerging contemporary dance scenes in Eastern Europe.

Anders dan in de meeste West-Europese landen hebben hedendaagse dansgemeenschappen in de Oost-Europese periferie over het algemeen geen toegang tot publieke financiering, kennen ze weinig transnationale mobiliteit en een jonge geschiedenis van kapitalistische en neoliberale ideologie. Daarom zijn de werkomstandigheden en esthetiek van hedendaagse dans in Belgrado (Zuidoost-Europa) en Riga (Noordoost-Europa) enorm onderbelicht en blijven ze tot op heden onder-gedocumenteerd. Dit project beoogt een status-quo op te stellen voor deze gebieden door er een kwantitatieve studie uit te voeren. Op basis van deze resultaten worden er 12 informanten geselecteerd voor een kwalitatief onderzoek.

Uitgerust met deze innovatieve interdisciplinaire methodologie, zal het onderzoek de eerste wetenschappelijke studies van deze dansgemeenschappen presenteren vertrekkend vanuit enkele sociologisch onderzoeksvragen: hoe werken hedendaagse danskunstenaars,welke tactieken ontwikkelen ze om te overleven en hoe beïnvloedende plaatselijke omstandigheden de artistieke producten. Aansluitend hierop vanuit een danswetenschappelijk perspectief, onderzoekt het project de esthetische invloeden van West-Europese dans die zijn doorgedrongen in de voormalige communistische periferie van Europa en hoe deze zijn verweven met lokale dansvormen. De omgekeerde sleutelvraag onderzoekt wat de gevestigde Europese danshoofdsteden kunnen leren van de werkmethoden van deopkomende hedendaagse dansscènes in Oost-Europa.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)