Taalkrachtige partnerschappen tussen scholen en ouders. Een onderzoek naar productieve interventies voor thuisbetrokkenheid.

Language-powerful partnerships between schools and parents. An examination of productive home engagement interventions.
Start - End 
2022 - 2024 (ongoing)
Department(s) 
Department of Linguistics
Other institution(s) 
UCLL
KULeuven
Vakgroep Onderwijskunde (UGent)
Additional tags 
language learning
Partnership in Education
Sustainable development goal(s) 

Tabgroup

Abstract

How to promote effective home engagement in learning and language acquisition? And how can we improve existing Flemish practices to better support home engagement?

Situation and research question

Students' academic success and well-being depends in part on the extent to which parents are involved in their children's school careers. The home involvement of parents appears to be relatively important in this regard: parents who show interest in school life and who have positive expectations regarding school success appear to have a positive impact on their children's academic well-being and involvement.

To achieve school success, focusing on the combination of parent involvement and language development is therefore a potentially powerful lever: after all, sufficient quality interaction opportunities in living and learning environments are crucial for language development.

This research and development project therefore aims to answer the following research questions:
1. According to the (international) literature, which strategies or programs are effective forms of home involvement in learning and language acquisition?
2. What critical success factors and crucial preconditions are part of effective forms of home involvement?
3. What practices exist in Flanders and in similar education systems to implement and support home involvement?

Method

To answer the research questions, we use Educational Design Research or Design-Based Education Research. In this integrated approach to design and research activities, we work intensively with practitioners and other stakeholders. Thus, we pursue both practice improvement and knowledge growth.

In an initial phase of orientation and analysis, we gain a deeper understanding of home engagement in learning and language acquisition. We do this through:
1. a literature review of the characteristics and preconditions of home involvement;
2. mapping existing practices.

We bring the insights together using a Delphi study involving stakeholders from various perspectives. In this way, we distill design principles for effective practices around home engagement.

In the second phase, the design and testing phase, we work in design teams to redesign some existing practices around home engagement using the design principles. We then have these practices tested and evaluated by practitioners and parents.

Finally, in the valorization phase, we bring together all the insights into a practice-based guide for the education field and organizers of practices to promote home engagement.

Hoe kan je effectieve thuisbetrokkenheid bij het leren en de taalverwerving stimuleren? En hoe kunnen we bestaande Vlaamse praktijken verbeteren om thuisbetrokkenheid beter te ondersteunen?

Situering en onderzoeksvraag

Het academisch succes en welbevinden van leerlingen hangt voor een stuk af van de mate waarin ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Hierbij blijkt de thuisbetrokkenheid van ouders van relatief groot belang te zijn: ouders die interesse tonen in het schoolleven en die positieve verwachtingen koesteren met betrekking tot het schools welslagen, blijken een positieve impact te hebben op het schools welbevinden en de betrokkenheid van hun kinderen.

Om tot schoolsucces te komen, is het inzetten op de combinatie van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling dan ook een mogelijk krachtige hefboom: voldoende kwaliteitsvolle interactiekansen in leef- en leeromgeving zijn immers van cruciaal belang voor de taalontwikkeling.

Dit onderzoeks- en ontwikkelproject wil daarom de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:
1. Welke strategieën of programma’s zijn volgens de (internationale) literatuur effectieve vormen van thuisbetrokkenheid bij het leren en de taalverwerving?
2. Welke kritische succesfactoren en cruciale randvoorwaarden vind je bij effectieve vormen van thuisbetrokkenheid?
3. Welke praktijken bestaan er in Vlaanderen en in gelijkaardige onderwijssystemen om thuisbetrokkenheid te realiseren en ondersteunen?

Methode

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen maken we gebruik van de methodiek van het Educational Design Research of Ontwerpgericht Onderwijsonderzoek. Bij deze geïntegreerde aanpak van ontwerp- en onderzoeksactiviteiten werken we intensief samen met practitioners en andere belanghebbenden. Zo streven we zowel praktijkverbetering als kennisgroei na.

In een eerste fase van oriëntatie en analyse verwerven we een dieper inzicht in thuisbetrokkenheid bij leren en taalverwerving. Dat doen we aan de hand van:
1. een literatuurstudie naar de kenmerken en randvoorwaarden van thuisbetrokkenheid;
2. de opmaak van een cartografie van reeds bestaande praktijken.

We brengen de inzichten samen met behulp van een Delphi-studie, waarin stakeholders vanuit diverse perspectieven betrokken zijn. Op deze manier zullen we ontwerpprincipes voor effectieve praktijken rond thuisbetrokkenheid destilleren.

In de tweede fase, de ontwerp- en testfase, zullen we in ontwerpteams enkele bestaande praktijken rond thuisbetrokkenheid herontwerpen aan de hand van de ontwerpprincipes. Deze praktijken zullen we vervolgens laten testen en evalueren door practitioners en ouders.

Tot slot brengen we in de valorisatiefase alle inzichten samen in een praktijkgerichte leidraad voor het onderwijsveld en organisatoren van praktijken om thuisbetrokkenheid te stimuleren.

 

People

Co-supervisor(s)

Postdoc(s)

Researcher(s)

External(s)

Annelies Jehoul

KULeuven

Nore Hamers

UCLL

Reinhilde Pulinx

UCLL

Mariet Schiepers

KULeuven

Ruben Vanderlinde

University Ghent

Kris Van den Branden

Centrum voor Taal en Onderwijs
SDG
This project supports schools to develop equal partnerships with parents. Especially in schools with low SES numbers, this is an essential feature of qualitative education.
This project aims to reduce the inequality in education, especially for pupils with multilingual backgrounds, and lower SES.