The Collection Zonnelied: Preparatory Study for a Display and Storage Space

De Zonnelied Collectie: Studie voor een toon- en bewaarplek voor de collectie van Zonnelied
Start - End 
2022 - 2022 (completed)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
Department of Architecture and Urban Planning
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

VZW Zonnelied, a service center for persons with disabilities, has housed in its facilities creative studios for residents and daycare workers for several decades. In addition to building its own collection of the visual work produced there, vzw Zonnelied also regularly organizes exhibitions of that collection. For example, on the occasion of its 40th anniversary in 2021, a retrospective exhibition was organized in Community Center De Markten in Brussels. Work from Zonnelied's collection is regularly exhibited in museums at home and abroad and is included in private collections. 

In order to visibly anchor the functioning and output of the creative studios within the operation of Zonnelied asbl, the service center has expressed the ambition to set up a place where its own collection can be permanently displayed and preserved. 

Within the world of modern and contemporary art, the visual art of people with disabilities is generally considered to belong to the category of 'outsider art'. The artistic value of this work is widely recognized, yet it is rarely shown within the regular circuit of contemporary art institutions or traded within the contemporary art market. On the other hand, there are numerous institutions and collections of 'outsider art' or 'art brut' at home and abroad, but usually 'alongside' the regular circuit.

VZW Zonnelied expresses the desire to come up with its own, inclusive platform that allows the visual art of its day residents and permanent residents to be displayed and preserved in a professional manner and that no longer approaches and treats its makers as outsiders but as full participants in the world of contemporary art.  

Commissioned by vzw Zonnelied, the research group KB45 (Art in Belgium since 1945) made a study of a display and storage place for Zonnelied's art collection. The study maps out institutions in Flanders and the wider international environment, looking at both places that focus specifically on visual work by people with disabilities and places where it is already featured (or not). 

The study was completed in 2022. The document provided the basis for consolidating the artistic workings within vzw Zonnelied. On Sunday, March 17, the first stone of the Kunstwerkplek De Loods will be officially laid on the campus 't Zinneke in Brussels. 
 

VZW Zonnelied, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking, huisvest in haar voorzieningen al meerdere decennia beeldende ateliers voor bewoners en dagverblijvers. Naast het aanleggen van een eigen collectie van het beeldend werk dat er gemaakt wordt, organiseert vzw Zonnelied ook regelmatig tentoonstellingen van die collectie. Zo werd naar aanleiding van de 40ste verjaardag in 2021 een overzichts-tentoonstelling ingericht in Gemeenschapscentrum De Markten in Brussel. Werk uit de collectie van Zonnelied is regelmatig te zien in musea in binnen- en buitenland en is opgenomen in private collecties. 

 

Om de werking en output van de beeldende ateliers zichtbaar te verankeren binnen de werking van vzw Zonnelied heeft het dienstverleningscentrum de ambitie uitgesproken om een plek in te richten waar de eigen collectie permanent getoond en bewaard kan worden. 

 

Binnen de wereld van de moderne en hedendaagse kunst wordt het beeldend werk van mensen met een beperking doorgaans bij de categorie van de ‘outsider kunst’ gerekend. De artistieke waarde van dit werk wordt breed erkend, maar toch wordt het slechts zelden getoond binnen het reguliere circuit van hedendaagse kunstinstellingen of verhandeld binnen de hedendaagse kunstmarkt. Daartegenover staat wel dat er in binnen -en buitenland tal van instellingen en collecties van ‘outsider kunst’ of ‘art brut’ bestaan, maar doorgaans ‘naast’ het reguliere circuit.

 

VZW Zonnelied spreekt de wens uit om een eigen, inclusieve plek te bedenken die toelaat om het beeldend werk van haar dagverblijvers en bewoners op een professionele manier te tonen en te bewaren en die de makers ervan niet langer als buitenstaanders maar als volwaardige participanten aan de wereld van de hedendaagse kunst benadert en behandelt.  

 

In opdracht van vzw Zonnelied maakte de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945) een studie naar een toon- en bewaarplek voor de collectie van de voorziening. De studie brengt instellingen in Vlaanderen en de wijdere internationale omgeving in kaart, waarbij gekeken zal worden naar zowel plekken die zich specifiek richten op beeldend werk van mensen met een beperking als naar plekken waar het al (of niet) aan bod komt. 

 

De studie werd afgerond in 2022. Het document leverde de basis voor de consolidering van de artistieke werking binnen vzw Zonnelied. Op zondag 17 maart wordt officieel de eerste steen gelegd van de Kunstwerkplek De Loods op de campus ’t Zinneke in Brussel. 

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

External(s)

Hannah Keirsse