Drowning landscapes along the Scheldt. Threat or opportunity? Shifting prehistoric land-use along changing waterways during the early and middle holocene

Verdronken landschappen langs de Schelde. Bedreiging of opportuniteit? Evolutie van prehistorisch landgebruik langs veranderende waterlopen tijdens het vroeg- en midden-holoceen
Start - End 
2017 - 2020 (completed)
Department(s) 
Department of Archaeology

Tabgroup

Abstract

During the last two decades, large scale infrastructure works along the Lower Scheldt river, in particular in the Waasland Scheldt polders (NW-Belgium), have revealed deeply buried and well preserved prehistoric landscapes and archaeological sites from the end of the last ice age about 11000 years ago until the arrival of the first farmers about 6500 years ago. The combination of the paleolandscape and archaeological data retrieved from these locations provides a unique image of the intimate relationship between man and his environment as well as the impact of rising sea and ground water levels on both vegetation and humans. Early Holocene tributaries will be charted to reconsider the Scheldt fluvial history. Paleogeographic maps at key time frames of cultural transitions in the archaeological record, climatic and or environmental changes will be created to investigate this relationship in much more detail than has been done so far. This will be obtained by integrating spatial as well as absolute and relative chronological data from natural sediments and archaeological records in a quantitative manner. These maps will be combined with fossil pollen data from organic sediments to create maps of probable vegetation scenarios through time. All data will be used to investigate changing landscape resource exploitation strategies by hunter-gatherers and early farmer-herders.

Sinds twee decennia hebben grootschalige infrastructuurwerken langs de Benedenschelde, en in het bijzonder de Waaslandse Scheldepolders, diep begraven en goed bewaarde prehistorische landschappen en archeologische sites aan het licht gebracht uit het einde van de laatste ijstijd (11000 jaar geleden) tot de eerste landbouwers (ongeveer 6500 jaar geleden). De verzamelde paleolandschappelijke als archeologische gegevens geven niet alleen een uniek beeld van de nauwe relatie tussen de mens en zijn omgeving maar ook van de impact van zeespiegel- en grondwaterstijging op zowel vegetatie als mensen. De Vroeg-Holocene zijrivieren van de Schelde zullen gekarteerd worden om de fluviatiele geschiedenis te herzien. Paleogeografische kaarten van belangrijke momenten in de culturele transitie in archeologische gegevens enerzijds en veranderingen in klimaat en omgeving anderzijds zullen opgesteld worden, om deze relatie meer gedetailleerd te bestuderen dan tot nu gedaan werd. Dit zal gebeuren door kwantitatieve integratie van ruimtelijke alsook absolute en relatieve chronologische data van natuurlijke sedimenten en archeologische data. Deze kaarten zullen gecombineerd worden met gegevens van fossiele pollen uit organische sedimenten, zodat verschillende scenario’s van vegetatie doorheen de tijd gecreëerd kunnen worden. Alle data zullen gebruikt worden in het onderzoek naar de strategieën van grondstofexploitatie door jagers-verzamelaars en vroege boeren(-nomaden).

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

External(s)

Stephen Louwye

Department of Geology, Ghent University