Prosecuting profiteers after the Armistice. A transitional justice-perspective on the prosecution of food crimes in Belgium, 1919-1923

Voedselwoekeraars vervolgen na de Wapenstilstand. Een 'transitional justice'-perspectief op de vervolging van voedselmisdrijven in België, 1919-1923
Start - End 
2017 - 2017 (completed)

Tabgroup

Abstract

Political contention over food scarcity during World War I gave rise to the “Profiteering Acts”. In doing so, stately actors tried to preserve their monopoly of punishment by integrating popular anger towards so-called war profiteers in the judicial system. This was an international phenomenon during the war. Research has shown, however, that these laws often remained in place after the Armistice. With the legislative order of 5/11/1918 "concerning the supplying of the civilian population” (BS 8-9/11/1918), the Belgian Government - unable to govern during the war - would also lay the legal groundwork to prosecute profiteers after the war. 

This research project wants to examine, on a macro-level, to which degree this measure can be interpreted as a form of post-war transitional justice. Thereby the project wants to scrutinize if the exclusive focus in  Belgian historiography on the post-war oppositions between either the Flemish and the Walloons or labour and capital, is justified. On a meso-level, the project aims to question how these usury laws were "used" in communities: which actors brought the cases to court, which groups were targeted, and which necessities focused on in the courtroom? On a micro-level, the ways in which the parties involved "talked about" the laws are questions: which arguments were used, how did the parties judge the national law, and did the war still figure preeminently in their thoughts?  

De  politieke conflicten over voedselschaarte tijdens de Eerste Wereldoorlog leidden tot de “Woekerwetten”.  Staten trachtten op die manier de volkse vraag naar wraak t.a.v. zogenaamde voedselwoekeraars in het gerechtelijk systeem te integreren, en zo hun monopolie op bestraffing te vrijwaren. Dit was een internationaal fenomeen tijdens de oorlog. Onderzoek wijst echter uit dat deze wetten na de Wapenstilstand vaak in voege bleven. Met de besluitwet van 5/11/1918 “betreffende de voeding van de burgerlijke bevolking” (BS 8-9/11/1918), zou ook de Belgische regering -  tijdens de oorlog niet in staat geweest  beleid te voeren - het wettelijk kader scheppen om woekeraars te bestraffen na de oorlog.

Dit onderzoeksproject wilt onderzoeken in hoeverre deze maatregel, op macro-niveau, als een vorm van naoorlogse “transitional justice” geïnterpreteerd kan worden. Zodoende wordt bevraagd of de quasi-exclusieve focus van de Belgische historiografie op de naoorlogse tegenstellingen tussen Walen en Vlamingen, of arbeid en kapitaalwel gerechtvaardigd is. Op  meso-niveau, willen we bevragen hoe de woekerwetten in praktijk “gebruikt” werden binnen leefgemeenschappen: welke actoren brachten de zaken aan, welke groepen werden geviseerd, en op welke voedselproducten geconcentreerd in de rechtszaal? Op micro-niveau willen we kijken naar de manieren waarop de betrokken partijen over de wetten “spraken”: welke argumenten werden gebruikt, hoe beoordeelden de partijen de nationale wet, en hoe figureerde de oorlog in hun bewoordingen?

People

Supervisor(s)

Researcher(s)