Research balance archaeolgy metal ages

Onderzoeksbalans archeologie metaaltijden
Start - End 
2022 - 2023 (ongoing)

Tabgroup

Abstract

The aim of the 'Onderzoeksbalans Archeologie (Research Balance Archaeolgy) is to provide an up-to-date picture of the existing archaeological information for the various actors in the immovable heritage sector in order to create the necessary 'tools' available for heritage policy in general as well as for conducting qualitative preventive and scientific (field) research. This balance of the available knowledge as well as of the gaps in archaeological research in Flanders can be used as the testing framework for further research with the aim of optimizing the knowledge gain. A first version was available in 2008. This project wants to update the exisitng knowledge integrating the new data generateded by academic research and preventive archaeolgy. This assignment focuses on the Bronze Age and Iron Age chapters to update the state of affairs for this period as well as to finalize the missing sub-chapters in an updated version.

Het doel van de Onderzoeksbalans Archeologie is om de verschillende actoren in de onroerend erfgoedsector een actueel beeld te geven van de bestaande archeologische informatie om zo de benodigde 'tools' beschikbaar te stellen voor erfgoedbeleid in het algemeen als voor het uitvoeren van kwalitatief preventief en wetenschappelijk (veld)onderzoek. Deze balans van zowel de beschikbare kennis als de hiaten in het archeologisch onderzoek in Vlaanderen kan gebruikt worden als toetsingskader voor verder onderzoek met als doel de kenniswinst te optimaliseren. Een eerste versie was beschikbaar in 2008. Dit project wil de bestaande kennis actualiseren door de nieuwe gegevens te integreren die zijn gegenereerd door academisch onderzoek en preventieve archeologie. Deze opdracht richt zich op de hoofdstukken Bronstijd en IJzertijd om de stand van zaken voor deze periode te actualiseren en de ontbrekende subhoofdstukken af ​​te ronden in een geactualiseerde versie.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)