TATE. Tech against terrorism Europe

Start - End 
2023 - 2024 (ongoing)
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

Project launched to drive awareness of new terrorist content online regulation amongst hosting service providers. Ghent University will be part of a consortium to drive greater awareness of and compliance with the European Union’s new regulations to tackle terrorist content online.

The new European Union rule, which came into effect last year, obliges hosting service providers offering their services in the EU to take active steps to remove terrorist content on their platforms.

This covers hosting service providers storing information provided by and at the request of a content provider and making this information available at the request of a content provider to a potentially unlimited number of persons. Hosting service providers include social media, video, image and audio-sharing services.

The providers have one hour to remove content once they receive a removal order by the competent national authority. These competent authorities include judicial, administrative, or law enforcement bodies appointed by EU Member States. The competent authorities designated by EU Member States are made public in an online register by the European Commission.

The new regulation applies to all companies who offer their services within the European Union, irrespective of whether they are headquartered in one of the member states. 

Ghent University will be part of a consortium to drive greater awareness of the EU’s terrorist content online (TCO) regulation through Tech Against Terrorism Europe (TATE). The initiative aims to help smaller tech companies in meeting the requirements to counter the prevalence and spread of terrorist content on their platforms.

The project comes as many tech platforms are unaware of the new obligations to tackle terrorist content, set by the European Union. This is compounded by the need for greater clarity amongst Member States themselves. In January 2023, the European Commission issued warning letters to 22 Member States for failing to comply with certain obligations from the Regulation on the dissemination of terrorist content online.

To drive awareness and best practice, Tech Against Terrorism Europe will combine unique industry-leading expertise from private sector organisations and leading academic institutions actively engaged in tackling terrorist content online.

The consortium of seven partners from six countries will ensure Tech Against Terrorism Europe will deliver long-term disruption of terrorist content online on priority platforms, providing a sustainable foundation to support smaller hosting service providers in countering terrorist content online.

Prof. Dr. Catherine Bouko said: “Several obstacles sometimes prevent hosting service providers from complying with the European Union rule, whether it be a lack of time, staff, technical knowledge or the desire not to interfere with the content they host. TATE's challenge is to offer appropriate support to address their reluctance and practical issues.”

With research expertise in media literacy and online radicalisation processes, Ghent University will be particularly involved in the preparation of online training resources for the staff members of hosting service providers.

The Tech Against Terrorism Europe project is funded by European Union (ISF-2021-AG-TCO-101080101). This project will support smaller hosting services providers (HSPs) in building their counterterrorism frameworks and with transparency reporting, as required by the EU’s terrorist content online (TCO) regulation and in Directive (EU) 2017/541.

Contact: prof. dr. Catherine Bouko, catherine.bouko@ugent.be

Project opgestart om aanbieders van hostingdiensten bewust te maken van nieuwe regelgeving rond terroristische online-inhoud. De Universiteit Gent zal deel uitmaken van een consortium ter bevordering van de bewustwording en het naleven van de nieuwe regelgeving van de Europese Unie om terroristische online-inhoud tegen te gaan.

De nieuwe regelgeving van de Europese Unie, die vorig jaar van kracht ging, verplicht aanbieders van hostingdiensten die hun diensten binnen de EU aanbieden ertoe om actief stappen te ondernemen om terroristische inhoud van hun platforms te verwijderen.

Dit heeft betrekking op aanbieders van hostingdiensten die op het verzoek van een inhoudsaanbieder door hen verstrekte informatie opslaan en die deze informatie op het verzoek van de inhoudsaanbieder beschikbaar stellen aan een mogelijk onbeperkt aantal personen. Aanbieders van hostingdiensten omvatten onder andere sociale media, diensten voor het delen van audio en afbeeldingen, en videostreamingsdiensten.

De aanbieders hebben een uur om de inhoud te verwijderen zodra zij een verwijderingsbevel krijgen van de bevoegde nationale autoriteiten. Tot de bevoegde autoriteiten horen gerechtelijke, administratieve en rechtshandhavende instanties die door de EU-lidstaten zijn aangewezen. De door de EU-lidstaten bevoegde instanties worden door de Europese Commissie openbaar gemaakt in een online register.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle bedrijven die hun diensten binnen de Europese Unie aanbieden, ongeacht of hun hoofdkantoor in een van de lidstaten is gevestigd.

De Universiteit Gent zal deel uitmaken van een consortium met het doel om via Tech Against Terrorism Europe (TATE) meer bewustzijn te creëren rond de EU-regelgeving over terroristische online-inhoud. Het initiatief is erop gericht om kleinere technologiebedrijven te helpen om te voldoen aan de vereisten om de aanwezigheid van en de verspreiding van terroristische inhoud op hun platforms tegen te gaan.

Het project werd opgestart omdat veel technologieplatforms zich niet bewust zijn van de nieuwe verplichtingen vanuit de Europese Unie om terroristische online-inhoud aan te pakken. Daarbij is er vanuit de lidstaten zelf tevens de behoefte aan meer duidelijkheid. In januari 2023 vaardigde de Europese Commissie waarschuwingsbrieven uit aan 22 Lidstaten vanwege het niet naleven van bepaalde verplichtingen uit de regelgeving omtrent het verspreiden van terroristische online-inhoud.

Om bewustwording en de juiste werkmethoden te stimuleren zal Tech Against Terrorism Europe unieke toonaangevende expertise uit de particuliere sector combineren met de deskundigheid van toonaangevende academische instellingen die actief betrokken zijn bij het aanpakken van terroristische online-inhoud.

Het consortium van zeven partners uit zes landen zal ervoor zorgen dat Tech Against Terrorism Europe voor een langdurige verstoring van terroristische online-inhoud op prioritaire platforms zorgt, en een duurzame ondersteuning aanbiedt om kleinere aanbieders van hostingdiensten te helpen bij het tegengaan van terroristische online-inhoud.

Prof. Dr. Catherine Bouko: “Er zijn verschillende obstakels die soms voorkomen dat aanbieders van hostingdiensten voldoen aan de regelgeving van de Europese Unie, dit kan komen door een gebrek aan tijd, personeel, technische kennis of de wens om zich niet te bemoeien met de inhoud die zij hosten. De uitdaging voor TATE is het bieden van passende ondersteuning om zowel hun terughoudendheid als wel mogelijke praktische problemen aan te pakken.”

Met onderzoeksexpertise in mediagelleterdheid en online radicalisatieprocessen zal de Universiteit Gent in het bijzonder betrokken zijn bij het voorbereiden van online opleidingsmiddelen voor personeelsleden van aanbieders van hostingdiensten.

Het Tech Against Terrorism Europe project wordt gefinancierd door de Europese Unie (ISF-2021-AG-TCO-101080101). Dit project zal kleinere aanbieders van hostingdiensten ondersteunen bij het opzetten van hun kaders voor terrorismebestrijding en bij het transparant rapporteren daaromtrent, zoals vereist door de EU-verordening inzake terroristische online-inhoud en in Richtlijn (EU) 2017/541.

Contact: prof. dr. Catherine Bouko, catherine.bouko@ugent.be

People

Supervisor(s)