Toolkit breed evalueren secundair onderwijs

Start - End 
2013 - 2013 (stopped)
Additional tags 
Assessment
Language assessment

Tabgroup

Abstract

To be completed

In opdracht van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming ontwikkelde het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt voor Diversiteit en Leren een Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren. 

Evalueren, observeren, evalueren om te leren, evalueren van competenties...een mondvol termen die de Toolkit verduidelijkt, concreet maakt met praktische voorbeelden en handzame tips maar bovenal leerkrachten, vakcoördinatoren, talenbeleidscoördinatoren en begeleiders ondersteunt om stap voor stap te reflecteren over hun huidig evaluatiebeleid om mogelijks aanpassingen te doen richting breed evalueren.

Breed evalueren betekent door verschillende soorten evaluatie in kaart brengen wat een leerling al kan. Bij brede evaluatie kijkt men naar de leerling in zijn geheel: alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.

Dit is geen taak van één enkele leerkracht. Het is een meerwaarde wanneer breed evalueren aansluit bij de visie van het hele schoolteam. Breed evalueren gebeurt idealiter in samenwerking met zowel leerkrachten als leerlingen als ouders. Breed evalueren kan ook een vertrekpunt zijn voor schoolteams om aan de slag te gaan met de verkregen informatie. Het geeft een zicht op hoe de talenten en competenties van leerlingen verder ontplooid kunnen worden. Het stimuleert bovendien het reflecterend vermogen van zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten stellen de eigen onderwijspraktijk vaker in vraag en leerlingen worden bij de evaluatie actief betrokken, wat hun leerproces ten goede komt.

People

Researcher(s)