Introducing a spatial theory-based landscape paradigm for the bronze and iron age monumental spaces in the Russian Altai

De introductie van een theoretisch ruimtelijk landschapsparadigma voor de monumentale ruimtes uit de brons- en ijzertijd in de Russische Altai
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 

Tabgroup

Abstract

To better interpret the perception of landscape and spatiality in relation to the human occupation, landscape and monumental spatial research has in the last couple of decades become a growing topic in archaeology. Research perspectives varied based on the theoretical or philosophical approach and very often these views were characterized by a prevailing single socio-cultural theoretical perspective.

This doctoral research proposes to explore the potential of a multidimensional landscape paradigm by introducing multiple specific social spatial concepts. The prospective research possibilities of this spatial theory-based landscape approach will be illustrated by way of the Bronze and Iron age monumental spaces and archaeological survey-data from the Karakol- and Yustyd-valley in the Russian Altai.

Three objectives will tentatively be developed:

  1. To develop a (or several) conceptual landscape framework(s) grounded on the principles of social space and spatiality. This entails the detailed study of the fundamentals of social spatial dimensions and to ascertain their tangible use towards archaeological analysis.
  2. To examine the mainly survey-based Bronze and Iron age archaeological database of the Karakol and Yustyd valley in the Russian Altai by means of GIS-based spatial analysis tools and modelling.
  3. To intercross the conceptual spatial frameworks, the GIS-results, and the archaeological data so to develop one or more plausible spatial theory-based landscape paradigms and archaeological methodologies while scrutinizing for drawbacks possibly related to the implementation of theoretical perspective landscape building within the context of archaeological monumental spatial or landscape research.

PhD research by Dominiek Dutoo

In een poging om de perceptie van landschap en ruimtelijkheid in relatie tot de menselijke bewoning beter te definiëren, is landschaps- en monumentaal ruimtelijk onderzoek de laatste decennia een groeiend onderwerp geworden in de archeologie. Onderzoeksperspectieven varieerden op basis van de theoretische of filosofische benadering en heel vaak werden deze opvattingen gekenmerkt door een enkelvoudig overheersend sociaal-cultureel theoretisch perspectief.

Het doctoraal onderzoek wenst het potentieel van een multidimensionaal landschapsparadigma te verkennen door middel van de introductie van meervoudige specifieke sociaal-ruimtelijke concepten. De prospectieve onderzoeksmogelijkheden van deze theoretische ruimtelijke landschapsbenadering zullen worden geïllustreerd aan de hand van de monumentale ruimtes en archeologische prospectiegegevens uit de Brons- en IJzertijd afkomstig uit de valleien van de Karakol en de Yustyd in de Russische Altai.

Er worden vooralsnog drie doelstellingen nagestreefd:

  1. Op basis van de principes van sociale ruimte en ruimtelijkheid, de ontwikkeling van één (of meerdere) conceptuele landschappelijke kader(s) realiseren. Dit omvat de gedetailleerde studie van de fundamenten van sociaal-ruimtelijke dimensies en het vaststellen van het tastbare gebruik van deze kaders binnen de context van de archeologische analyse.
  2. De studie door middel van GIS-technieken en modelmatige projecties van de in hoofdzaak op prospectie gebaseerde archeologische Brons-en ijzertijd gegevens afkomstig uit de valleien van de Karakol en de Yustyd in de Russische Altai.
  3. De ontwikkeling van een of meerdere plausibele theoretische ruimtelijke landschapsparadigma's en archeologische methodologieën na de kruisbestuiving van de conceptuele ruimtelijke kaders, met de GIS-resultaten en de archeologische data. Tegelijkertijd worden binnen de context van het archeologisch monumentaal ruimtelijk of landschapsonderzoek de nadelen onderzocht die verband kunnen houden bij de implementatie van theoretisch ontwikkelde landschappelijke perspectieven.

PhD onderzoek door Dominiek Dutoo

Onderzoekers

Promotor(en)