Onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken (PAV)

Onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken (PAV)
Start - End 
2015 - 2017 (ongoing)

Tabgroup

Abstract

to be completed

In 2013 werd voor het eerst een peiling uitgevoerd naar de beheersing van de eindtermen PAV in het 6de jaar BSO. Uit deze peiling bleek dat minder dan de helft van de leerlingen de eindtermen behaalden voor de lees- (38%), luister- (39%) en rekenvaardigheden (39%). Hoewel een betere score werd bereikt voor het verwerken en verwerven van informatie (62%) zijn deze resultaten gemiddeld zwak. Het doel van deze studie is om, naast de kennis die reeds beschikbaar is via het peilingsonderzoek, te bestuderen welke factoren ertoe bijdragen dat de resultaten van de PAV-peiling lager zijn dan kan verwacht worden.

Het onderzoek bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten:
1) literatuurstudie naar verklarende factoren en theoretische inzichten;
2) secundaire analyses van de peilingsresultaten PAV;
3) online survey bij leerkrachten PAV;
4) doorgedreven casestudies van 10 scholen met een aanbod BSO en
5) focusgroepen met relevante actoren gericht op het aftoetsen van resultaten en aanbevelingen.
De PAV-leraar is de centrale eenheid van analyse en deze wordt in relatie gebracht met kenmerken op andere niveaus (leerling-klas-school-context).

Voor dit onderzoek werkt Steunpunt Diversiteit en Leren samen met de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent en de lerarenopleidingen van de Arteveldehogeschool en HoGent.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

External(s)

Jan De Lange

Arteveldehogeschool

Katrien De Maegd

Hogeschool Gent

Wouter Vanderstraeten

Arteveldehogeschool

Jo Cochuyt

Hogeschool Gent