Powerful learning environment in priority schools, with a focus on diversity

Diepte-onderzoek naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen (2006-2009)
Start - End 
2007 - 2009 (completed)

Tabgroup

Abstract

The presence of non-native, low SES children challenges educators in many countries because for years on end the academic success of those children has been more limited than that of their native, middle-to-high SES peers. Despite the undeniable impact of the children's backgrounds, school effectiveness research has provided indications that the schools and the teachers can make the difference.

In this research project we try to unravel why some teachers succeed in providing for equal educational opportunities, and others don't.  The research consists of four different parts: teachers' expectations, classroom practices and learning outcomes of pupils in mainstream classes with more than 80% of children-at-risk: Pupils' involvement with the learning environment is studied quantitatively, the way diversity is dealt with is explored qualitatively, and mixed-method designs are used to study second language development and knowledge-construction.

The data of the four projects were collected in varying subsamples of 21 classrooms of 8 Flemish primary schools during the academic year 2006-07. Multilevel analyses of the outcome data point at significant differential learning effects within classrooms. Analyses of teacher-pupil(s) interactions and of teachers' ratings of children's competences show within class differentiation. Further analyses aim to illuminate the relationship between those results and to link the results of the above-mentioned studies to one another.

Study on dealing with diversity in priority schools

This research project focuses on different topics related to diversity:

 • The way teachers and schools deal with diversity (in school documents, in interviews and in daily classroom practice).
 • The way parents are involved in schools.
 • The use of cooperative learning in priority schools: we examined the teaching practice of six teachers in three priority schools.  We will elaborate how teachers in priority schools use cooperative learning methods and what their beliefs about cooperative learning are. We examine the quality of cooperative learning in practice by analyzing student interactions and teacher guidance. We will also focus on the lessons learned from the use of cooperative learning in practice and the implications for our in service training on cooperative learning. 

Results

Presentatie onderzoek op studiedag Goed GeGOKT?, 8 december 2010

Presentatie op studiedag Coöperatief leren en CLIM, 20 oktober 2010

Artikels in nieuwsbrief Steunpunt Diversiteit & Leren

Workshop IASCE Conference, 2013

 

 

Diepte-onderzoek naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen (2006-2009)

Met een focus op diversiteit

Nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek (bv. Pisa) brengt de effectiviteit van onderwijs meestal in kaart via een beschrijving van leerlingkenmerken en gerapporteerd gedrag van leerkrachten/directie. Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen wil op vraag van het departement Onderwijs hierop een aanvulling leveren door een blik te werpen in de klas.

Onderzoeksopzet

We gaan na hoe leerkrachten omgaan met heterogene en kansarme groepen, meer bepaald hoe leerkrachten denken rond, en in de klas handelen met betrekking tot verschillende aspecten van diversiteit.

Onderzoeksvragen zijn:

 • Wat is de impact van die verschillende denk- en handelswijzen van de leerkracht op het denken en doen van leerlingen?
 • Wat is het uiteindelijk gevolg op hun leerproces en op de ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden (met een belangrijke focus op taalvaardigheid Nederlands)?
 • Op welke manier zien we leerlingen de aangeboden leeromgeving benutten?
 • Hoe realiseren leerkrachten dag in dag uit gelijke onderwijskansen, zelfs voor de meest uitdagende leerlingengroepen?

Het onderzoek speelt zich op schoolniveau en op klasniveau af.

 • Het schoolniveau willen we in kaart brengen via de GOK- en schoolwerkplannen, via enkele gesprekken met directie en via een beperktere vragenlijst voor alle teamleden.
 • Voor het klasniveau richten wij ons voor het onderzoeksluik diversiteit op het het 4de en het 6de leerjaar.
  • Voor het onderzoek maken we gebruik van video-opnames van groepjes leerlingen aan het werk in de klas
  • Daarnaast werden gedurende twee weken per klas observaties gedaan.
  • Leerkrachten en leerlingen werden geïnterviewd.

Resultaten:

Presentatie onderzoek op studiedag Goed GeGOKT?, 8 december 2010

Presentatie op studiedag Coöperatief leren en CLIM, 20 oktober 2010

Artikels in nieuwsbrief Steunpunt Diversiteit & Leren

Workshop IASCE Conference, 2013

People

Supervisor(s)

Researcher(s)