Grammatical alternation, register and explicitation in original and translated Dutch

Grammaticale alternanties, register en explicitering in origineel en vertaald Nederlands
Begin - Einde 
2016 - 2020 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

Through multifactorial corpus investigations in original and translated Dutch, the project addresses the effects of register variation on grammatical choices, focusing on alternations where one of the alternatives is more “explicit” than the other. The results will contribute to a better understanding of the stylistic dimensions of constructional meaning, as well as of the much-discussed concept of explicitation in translation. 

    

Aan de hand van multifactorieel corpusonderzoek in origineel en vertaald Nederlands vanalternanties waarin een van de patronen “explicieter” is dan het andere, onderzoeken we het effect van registervariatie op grammaticale keuzes. De resultaten van het onderzoek zullen meer licht werpen op de stilistische dimensies van constructionele betekenis en op de aard van explicitering als vertaalmechanisme.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)