Language decline and language intervention in monolinguals and bilinguals with Alzheimer's Disease

Taalachteruitgang en taalinterventie in eentaligen en tweetaligen met de Ziekte van Alzheimer
Begin - Einde 
2022 - 2027 (lopend)
Type 

Tabgroup

Abstract

Although Alzheimer's Disease (AD) is the most common type of dementia and every 3 seconds a person in the world develops the disease, little is still known about the exact symptoms that occur at every stage. This is also the case for language, and especially for bilinguals. Importantly, loss of language is often hard to endure for patients, as a lack of fluent speech and communication may cause social isolation. Hence, the current project has three main aims: 1) the longitudinal follow-up of language decline in patients throughout the different stages of AD; 2) including bilinguals as well as monolinguals, whereby bilinguals will be tested for both languages; and 3) setting up a randomized, language intervention, in which patients in the intervention condition will perform language exercises, with the goal of preserving/fostering language functions and stimulating daily communication.

Hoewel de Ziekte van Alzheimer (ZvA) de meest voorkomende dementie is en wereldwijd elke 3 seconden iemand de ziekte ontwikkeld, is er slechts weinig informatie omtrent de exacte symptomen in elk stadium. Dit is ook zo voor talige symptomen, en zeker in het geval van tweetaligen. Daarenboven is het verlies van taal voor patiënten zwaar om te verwerken, gezien zij door gebrek aan vlotte communicatie vaak sociaal geïsoleerd raken. Het huidige project heeft daarom drie doelstellingen: 1) het longitudinaal opvolgen van taalachteruitgang bij patiënten doorheen de verschillende stadia van de ZvA; 2) het includeren van zowel eentalige als tweetalige patiënten, waarbij tweetaligen in beide talen worden getest; en 3) een gerandomiseerde taalinterventie opzetten, waarbij patiënten in de interventie-conditie taaloefeningen doorlopen, met als doel de taalfuncties en dagelijkse communicatie van patiënten te stimuleren.

Onderzoekers

Doctoraatsstudent(en)