From scoop to horoscope. Media discourses and nation-building in post-war Flanders (1944-1962)

Van scoop tot horoscoop. Mediadiscours en natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1944-1962)
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Type 

Tabgroup

Abstract

While it seems obvious that mass media play a role in nation-building, how they do so has hardly been studied. This is also true for Flanders, a federal region that is the product of two centuries of nation-building processes in Belgium. This project investigates the relationship between media and nation-building in post-war Flanders (1944-1962) based on five Flemish newspapers and several radio programs of the public broadcaster (NIR-BRT). The postwar period represented the heyday of Belgian nationalism but ended with an impressive Flemish show of force during the Marches on Brussels. How did Flemish media identify or refer to Flanders and Belgium? Did Flanders, more than Belgium, become a nation in and through media discourses? Which meanings did Europe assume? This project combines historical research with a discourse analysis of the full range of text genres in newspapers and radio programs, ranging from political scoops to horoscopes. The study of media discourses across the political spectrum contributes to topical debates on the history of nations and nationalism in an era marked by mass communication. 

Dat massamedia een rol spelen in natievorming lijkt evident, maar hoe ze dat doen is amper onderzocht. Die vaststelling geldt ook voor Vlaanderen, een deelstaat die het product is van twee eeuwen natievormingsprocessen in België. Dit project onderzoekt de relatie tussen media en natievorming in naoorlogs Vlaanderen (1944-1962) aan de hand van vijf Vlaamse kranten en verschillende radioprogramma’s van de openbare omroep (NIR-BRT). De naoorlogse periode was de bloeitijd van het Belgisch nationalisme, maar eindigde met de Marsen op Brussel in een indrukwekkend Vlaams machtsvertoon. Hoe identificeerden en verwezen media naar Vlaanderen en België? Werd Vlaanderen in en via het discours meer een natie dan België? Welke betekenissen kreeg Europa? Dit project combineert historisch onderzoek met een discoursanalyse van alle tekstgenres in kranten en radioprogramma's, dus van de politieke primeur tot de horoscooprubriek. De studie van mediadiscours over een breed politiek spectrum levert een originele bijdrage aan actuele debatten over de geschiedenis van naties en nationalisme in een tijdperk van massacommunicatie.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Gertjan Willems

UGent - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Daniël Biltereyst

UGent - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen