GermanLit - Research Group German Literature

GermanLit
Department(s) 
Department of Literary Studies
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup

About

The Research Group German Literature has a strong and continuous record in promoting doctoral dissertations and attracting research funding: it has been host to a steady and considerable amount of PhD students and postdoctoral researchers. 

Its research covers the period roughly from the late 18th to the 21st century. In terms of research methodology, priority is given to a close (hermeneutic, narratological and rhetorical) reading of texts in combination with the theoretical reflection of the preconditions of such a reading as well as ideological and philosophical aspects.

The central domains of research include, among others:

 • narrativity, metaphor and nihilism in Nietzsche's oeuvre
 • encyclopaedic and documentary literature in (early) modern and contemporary literature
 • neoclassical influences in literature of the 19th and 20th century
 • narrativity and rhetoric
 • virtual spaces in contemporary Berlin prose
 • literary representations of supranational cultural identities in German and Austrian literature
 • gender and neurodiversity
 • ecocriticism
 • Digital Humanities, social media and digital text editions
 • literature and palliative care
 • all-age, children's and young adult literature
 • specific projects include the not acting in the work of Wilhelm Genazino, Robert Walser and Georges Perec; a Girardian analysis of Nietzsche's thinking; an edition-philological project on Gottfried Benn; the function of humor and intertextuality in the work of Thomas Brussig, the function of the tragic in the work of Paul Ernst; the combining of affects and knowledge production in literature of the 18th and 19th century; the history of science literature; the use of literary style...

De onderzoeksgroep Duitse letterkunde (GermanLit) heeft een sterke en ononderbroken staat van dienst wat doctoraten en onderzoeksfinanciering betreft: zij heeft een gestaag en aanzienlijk aantal doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers mogen ontvangen. 

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de literatuur vanaf de late 18e eeuw tot vandaag. Qua onderzoeksmethodologie wordt voorrang gegeven aan een close (hermeneutische, narratologische, rhetorische) lezing van teksten in combinatie met een theoretische reflectie op de randvoorwaarden van een dergelijke lezing (retorica, narratologie, receptietheorie…). Ook ideologische en filosofische aspecten van de tekst staan daarbij centraal. 

De centrale onderzoeksdomeinen omvatten o.a.:

 • narrativiteit, metafoor en nihilisme in Nietzsches oeuvre
 • (vroeg)moderne en hedendaagse encyclopedische en documentaire literatuur
 • neoklassieke invloeden in de literatuur van de 19e en 20e eeuw
 • narratieve functies van retorische figuren
 • virtuele ruimtes in hedendaagse Berlijn-proza
 • onderzoek naar de narratieve functie van retorische figuren
 • de literaire weergave en de ontwikkeling van supranationale culturele entiteiten tussen 1870 en 1933.
 • de ontwikkeling van supranationale culturele identiteiten in de Duitse en Oostenrijkse literatuur
 • gender en neurodiversiteit
 • ecocriticisme
 • digital humanities, sociale media en digitale tekstedities
 • literatuur en palliatieve zorg
 • all-age, alsook kinder- en jeugdliteratuur
 • specifieke projecten rond o.a. het niet-handelen bij Wilhelm Genazino, Robert Walser, Georges Perec…; een Girardiaanse analyse van Nietzsches denken; een editiefilologisch project omtrent Gottfried Benn; de functie van humor en intertextualiteit bij Thomas Brussig; onderzoek naar de functie van het tragische in het werk van Paul Ernst; de combinatoriek van affecten en de productie van kennis in de 18e en 19e eeuwse literatuur; de geschiedenis van de wetenschapsliteratuur; het gebruik van literaire stijl...
Researchers

Members

Affiliated Members

Former Members

Publications
Selected publications. For a complete list of publications, please refer to the profile pages of individual members.
Projects

PhD research