ECulture - Reuse of digital cultural content

ECultuur - hergebruik van digitale culturele content in de samenleving
Start - End 
2018 - 2019 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Language 
Research Methodology 
Additional tags 
Heritage
cultural heritage

Tabgroup

Abstract

Research report: Rutten, Kris, Peter Mechant, Eveline Vlassenroot, Tamar Cachet, Fien Danniau, and Christophe Verbruggen. 2018. “De Digitale Transitie Is Mensenwerk : Onderzoek Naar de Noden Op Het Vlak van (Her)Gebruik van Digitale Culturele Content in de Samenleving.” De Digitale Transitie Is Mensenwerk : Onderzoek Naar de Noden Op Het Vlak van (Her)Gebruik van Digitale Culturele Content in de Samenleving. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media.

More and more cultural organisations and institutions are making their information, including digital cultural content, available digitally. This data creates opportunities to develop new applications through which certain target groups can participate in culture in innovative ways. Today, however, the content that institutions have at their disposal is insufficiently accessible according to the needs of the potential (re)user. Content is sometimes poorly accessible or can only be (re)used in a limited way. Institutions sometimes manage data that they themselves do not know is of value. Nevertheless, stimulating the use and reuse of digital cultural content in various sectors can contribute to the mission of a cultural institution by increasing both its social relevance as an institution and its reach.

This report is a deliverable of the research project 'ECulture' that was executed by the UGent research groups MICT, GhentCDH and Culture & Education for the Department of Culture, Youth and Media. The research project departs from the central question concerning the conditions that need to be met to be able to speak of a fully-fledged digital ecosystem for the creation, distribution, use and reuse of digital cultural content. All too often, this analysis is reduced to the technical conditions (from metadata and other standards to repositories). We also see a number of other important conditions that need to be met in order to reap the full benefits of the opportunities that the digital revolution brings: knowledge, skills and, above all, a set of attitudes that we believe have been underdeveloped so far.

This research project wishes to gain insight into the needs in the field of (1) on the one hand, offering digital cultural content to sectors other than the cultural sector and (2) on the other hand, the use of digital cultural content by organisations from these sectors. The general research question of the project is: "What conditions should the cultural sector fulfil in order to satisfy the needs of re-users of digital cultural content?".

In the first phase of the project, a landscape drawing was developed. The existing international literature and reports about the needs in the field of digital cultural content outside the cultural and heritage sector were mapped out and a critical reading of the vision paper 'a Flemish cultural policy in the digital age' was offered.1 All literature and reports were brought together in a shared full text Zotero library that is made available to the client together with this report. This first phase of the project was concluded with a workshop in which the landscape drawing was checked with the steering committee. The PowerPoint presentation of this workshop is also made available in the appendices of this report. In the second phase of the project, through case studies, we focused on two sectors that inherently also have interfaces with other social domains: education and research. This report describes the results of these case studies. In particular, it elaborates on the results and conclusions of a series of semi-structured in-depth interviews in which we explored with interlocutors the conditions that the cultural sector needs to fulfil in order for digital cultural content to be used and reused in the world of research and education. In addition, the results of two focus groups with researchers on the one hand and teachers on the other hand are discussed in which propositions were discussed about the needs in the use of digital cultural content. These propositions were formulated on the basis of the in-depth interviews. In the third phase of the project, the results of the case studies were tested with stakeholders from the cultural field during a validation workshop.

Rutten, Kris, Peter Mechant, Eveline Vlassenroot, Tamar Cachet, Fien Danniau, and Christophe Verbruggen. 2018. “De Digitale Transitie Is Mensenwerk : Onderzoek Naar de Noden Op Het Vlak van (Her)Gebruik van Digitale Culturele Content in de Samenleving.” De Digitale Transitie Is Mensenwerk : Onderzoek Naar de Noden Op Het Vlak van (Her)Gebruik van Digitale Culturele Content in de Samenleving. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Steeds meer culturele organisaties en instellingen maken hun informatie, waaronder digitale culturele content, digitaal beschikbaar. Deze data creëren mogelijkheden om nieuwe toepassingen te ontwikkelen waardoor bepaalde doelgroepen op innovatieve wijze kunnen deelnemen aan cultuur. Vandaag wordt de content waarover instellingen beschikken echter onvoldoende volgens de noden van de potentiële (her)gebruiker ontsloten. Content is soms slecht toegankelijk of slechts beperkt te (her)gebruiken. Instellingen beheren soms ook data waarvan ze zelf niet weten dat het van waarde is. Nochtans kan het stimuleren van het gebruik en hergebruik van digitale culturele content in diverse sectoren bijdragen aan de missie van een culturele instelling door zowel de maatschappelijke relevantie als instelling, als het bereik van de instelling te vergroten. Dit rapport vormt een deliverable van het onderzoeksproject ‘ECultuur’ dat door de UGent-onderzoeksgroepen MICT, GhentCDH en Cultuur & Educatie werd uitgevoerd voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de centrale vraag naar de voorwaarden die vervuld moeten worden om te kunnen spreken van een volwaardig digitaal ecosysteem voor de creatie, distributie, gebruik en hergebruik van digitale culturele content. Al te vaak wordt deze analyse hierbij verenigd tot de technische voorwaarden (van metadata- en andere standaarden tot repositories). Wij zien ook een aantal andere belangrijke voorwaarden die moeten gerealiseerd worden om voluit de vruchten te plukken van de mogelijkheden die de digitale omwenteling met zich meebrengt: kennis, vaardigheden en vooral ook een reeks attitudes die tot nu volgens ons onderontwikkeld zijn. Dit onderzoeksproject wenst inzicht te verwerven in de noden op het vlak van (1) enerzijds het aanbieden van digitale culturele content aan andere sectoren dan de cultuursector en (2) anderzijds het gebruik van digitale culturele content door organisaties uit die sectoren. De algemene onderzoeksvraag van het project luidt: “Aan welke voorwaarden moet de cultuursector voldoen zodat de behoeften van de hergebruikers van digitale culturele content vervuld kunnen worden?”. In de eerste fase van het project werd een landschapstekening ontwikkeld. De bestaande internationale literatuur en rapporten over de noden op het vlak van de digitale culturele content buiten de culturele- en erfgoedsector werd in kaart gebracht en een kritische lectuur van de visienota ‘een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ werd aangeboden.1 Alle literatuur en de rapporten werden samengebracht in een gedeelde full text Zotero-bibliotheek die samen met dit rapport ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. Deze eerste fase van het project werd afgesloten met een workshop waarbij de landschapstekening werd afgetoetst met de stuurgroep. De powerpoint-presentatie van deze workshop wordt eveneens in de bijlagen van dit rapport ter beschikking gesteld. In de tweede fase van het project hebben we via casestudies op twee sectoren gefocust die inherent ook raakvlakken hebben met andere maatschappelijke domeinen: onderwijs en onderzoek. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze casestudies. In het bijzonder wordt er dieper ingegaan op de resultaten en conclusies van een reeks semigestructureerde diepte-interviews waarin we met gesprekspartners op zoek gingen naar de voorwaarden aan dewelke de cultuursector dient te voldoen zodat digitale culturele content gebruikt en hergebruikt kan worden in de onderzoeks- en onderwijswereld. Daarnaast worden de resultaten van twee focusgroepen met enerzijds onderzoekers en anderzijds leerkrachten besproken waarin gediscussieerd werd over stellingen omtrent de noden in het gebruik van digitale culturele content. Deze stellingen werden geformuleerd op basis van de diepte-interviews. In de derde fase van het project werden de resultaten van de casestudies afgetoetst bij stakeholders uit het culturele veld tijdens een validatie-workshop.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)