Translation and the museum. Exploring the impact of museum translation on climate change narratives

Vertaling en het museum. De impact van museumvertaling op narratieven over klimaatverandering.
Start - End 
2020 - 2024 (ongoing)
Type 
Research Focus 

Tabgroup

Abstract

In recent years, climate change has not only become a major topic in scientific discourse but also in many other areas, including as a focus of displays in museums. Museum exhibitions represent climate change, sometimes to display or discuss knowledge, sometimes to motivate environmental action.  

The present project proposes a transnational comparative study of Natural History museums to look at how they construct narratives about nature’s past and present to invite international visitors to learn about climate change. Building on previous research on Memory museums, it questions whether environmental memory is mobilized in museums to motivate positive environmental action in the present. 

Museums can be considered as “translation spaces,” places of heightened language awareness and intense cultural transaction. Therefore, translation is used as a framework for this research and is analyzed as both a metaphorical transfer process and an interlingual activity. Museums “translate” stories for their visitors through the selection and combination of objects and texts, and through various scenographic strategies; but as touristic destinations, they also resort to translation “proper” to cater to different language user needs. The study thus combines a broad metaphorical perspective with a micro-level analysis of translated texts towards the study of environmental narratives in museums. 

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp van academisch debat geworden, maar ook in musea krijgt het thema tegenwoordig vaak een prominente plek. Steeds meer musea bouwen via exposities een narratief in over klimaatverandering, enerzijds om recent wetenschappelijke onderzoek inzichtelijk te maken, en anderzijds om bezoekers aan te zetten tot actie en klimaatvriendelijk gedrag.

Dit project beoogt een transnationale studie van natuurhistorische musea. Hierbij gaan we na na hoe de verschillende instellingen een narratief opbouwen over het verleden, het heden en de toekomst van de natuur, en hoe ze bestaande kennis communiceren aan een internationaal publiek. Steunend op voorbereidend onderzoek over herinneringsmusea evalueren we de manier waarop natuurhistorische musea "environmental memory" inzetten om mensen vandaag te sensibiliseren en te mobiliseren.

Musea kunnen we beschouwen als "translation spaces": ruimtes die ons bewust maken van taal en meertaligheid, en plaatsen van intense culturele transactie. Vertaling - als metaforisch proces en als talige transfer - vormt dan ook het kader voor dit onderzoek. Musea "vertalen" verhalen voor hun bezoekers via de selectie en combinatie van objecten en teksten, en aan de hand van scenografische technieken; maar als toeristische bestemmingen steunen ze ook op vertaling in de strikte zin, zodat ze bezoekers met een verschillende taalachtergrond in het museumnarratief kunnen betrekken. Het project combineert breed-metaforische perspectieven met micro-analyses van vertaalde teksten, om zo de vertelling en verbeelding van klimaatverandering in natuurhistorische musea in kaart te brengen.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)