From Dale Arden to Valentina. Americanisation and gender representation in Italian comics, 1934-1965

Begin - Einde 
2023 - 2025 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Tijdsperiode 

Tabgroup

Abstract

Comics are a powerful means through which American values reached Italy in the 1930s and became part of its culture. With their formative potential influence on younger readers and wide distribution, comics provide a unique line of enquiry for exploring cultural changes, as both a reflection of and a contributor to such changes. My project explores the evolution of Italian comics from the 1930s to the 1960s, focusing on gender discourse and transnational exchange to offer a novel perspective on modern Italian
culture. By examining comics in the Fascist era, the post-war era, and the economic boom era, ITACOMICS examines the impact of the American model in shaping Italian comics and assesses their impact in gender representation while taking into account the sociopolitical context which influenced comics production. This approach will show how such cultural dialogue produced a cross-cultural product that reflected transnational influences and contributed to shaping the Italian popular imaginary. Italy’s peculiar political history enables me to use comics to examine how society developed from an authoritarian regime to democracy from a perspective still largely unexplored. The project examines popular comics in Italy in the years between 1934, when the first American adventure comics were published, and 1965, when Valentina appeared, a female-focused comic that revolutionised the image of womanhood portrayed in comics. This analysis highlights changes in Italian culture and society and challenges the centrality of American comics in the English-speaking scholarship. By posing broader questions about interconnected cultures, showing how cultural specificities coexist with foreign models, and how foreign gender models adapt to a specific context, my research project will provide ground-breaking perspectives on comics’ reinterpretation and incorporation of American culture in the Italian context, showing how the two cultures are deeply intertwined.

Strips zijn een krachtig middel waardoor Amerikaanse waarden in de jaren dertig Italië bereikten en onderdeel werden van de cultuur. Met hun vormende potentiële invloed op jongere lezers en brede verspreiding, bieden strips een unieke onderzoekslijn voor het verkennen van culturele veranderingen, als zowel een weerspiegeling van als een bijdrage aan dergelijke veranderingen. Mijn project verkent de evolutie van Italiaanse strips van de jaren 1930 tot de jaren 1960, met de nadruk op het genderdiscours en transnationale uitwisseling om een ​​nieuw perspectief te bieden op het moderne Italiaans.
cultuur. Door strips in het fascistische tijdperk, het naoorlogse tijdperk en het economische hoogconjunctuurtijdperk te onderzoeken, onderzoekt ITACOMICS de impact van het Amerikaanse model bij het vormgeven van Italiaanse strips en beoordeelt het hun impact op genderrepresentatie, rekening houdend met de sociaal-politieke context die de stripproductie beïnvloedde . Deze benadering zal laten zien hoe een dergelijke culturele dialoog een intercultureel product opleverde dat transnationale invloeden weerspiegelde en bijdroeg aan het vormgeven van de Italiaanse populaire verbeelding. De eigenaardige politieke geschiedenis van Italië stelt me ​​in staat om strips te gebruiken om te onderzoeken hoe de samenleving zich ontwikkelde van een autoritair regime naar democratie vanuit een nog grotendeels onontgonnen perspectief. Het project onderzoekt populaire strips in Italië in de jaren tussen 1934, toen de eerste Amerikaanse avonturenstrips werden gepubliceerd, en 1965, toen Valentina verscheen, een op vrouwen gerichte strip die een revolutie teweegbracht in het beeld van vrouwelijkheid dat in strips wordt geportretteerd. Deze analyse belicht veranderingen in de Italiaanse cultuur en samenleving en daagt de centrale plaats van Amerikaanse strips in de Engelstalige beurs uit. Door bredere vragen te stellen over onderling verbonden culturen, te laten zien hoe culturele kenmerken samengaan met buitenlandse modellen en hoe buitenlandse gendermodellen zich aanpassen aan een specifieke context, zal mijn onderzoeksproject baanbrekende perspectieven bieden op de herinterpretatie en integratie van de Amerikaanse cultuur in de Italiaanse context door strips, die laten zien hoe de twee culturen diep met elkaar verweven zijn.

Onderzoekers

Promotor(en)