Language and guardianship. A sociolinguistic ethnography of the multilingual resources and strategies used in the guidance trajectory of unaccompanied refugee minors

Taal en voogdij. Een sociolinguïstische etnografie van meertalige middelen en strategieën in het begeleidingstraject van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Begin - Einde 
2022 - 2026 (lopend)
Type 

Tabgroup

Abstract

Language and multilingualism play a critical role in asylum and refugee encounters. Sociolinguistic and interpreting research on multilingual service provision has demonstrated how issues of voice and linguistic-narrative inequality are part of the everyday experience of migrants and refugees because they often do not get the language support they are entitled to. While considerable research has been conducted on the multilingual challenges and needs of adult migrants and refugees, there has been no systematic analysis of the impact of linguistic diversity on the communication with unaccompanied refugee minors (UAM). The envisaged research project sets out to fill this gap by conducting a sociolinguistic ethnography of the ways in which linguistic diversity and multilingualism are interactionally managed in the guidance trajectory of UAM, with a specific focus on the interaction between UAM and legal guardians. Drawing on qualitative and participatory research methods, the project will examine the different multilingual strategies (dialogic and triadic) selected by UAM and their guardians and the impact these choices have on (a) disclosure and performance of personal experiences, (b) negotiation of complex procedural knowledge and (c) building of a relationship of trust, with a view to increasing scientific knowledge of the interactional management of these encounters and improving the quality of guidance and care of UAM.

Taal en meertaligheid spelen een cruciale rol in de contacten met asielzoekers en vluchtelingen. Sociolinguïstisch en tolkonderzoek naar meertalige dienstverlening heeft aangetoond hoe migranten en vluchtelingen het vaak moeilijk hebben om hun stem te laten horen en zo te maken krijgen met linguïstisch-narratieve ongelijkheid, omdat zij vaak niet de taalondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Er zijn heel wat studies over de meertalige uitdagingen en noden van volwassen migranten en vluchtelingen, maar geen systematisch onderzoek naar de impact van taaldiversiteit op de communicatie met niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). Het beoogde onderzoeksproject wil deze leemte opvullen door een sociolinguïstische etnografie uit te voeren van de manieren waarop met taaldiversiteit en meertaligheid wordt omgegaan in het begeleidingstraject, met een specifieke focus op de interactie tussen NBBM en voogden. Op basis van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden, zal het project de verschillende meertalige strategieën (dialogisch en triadisch) onderzoeken die door NBBM en hun voogden worden geselecteerd en de impact van deze keuzes op (a) het naar buiten brengen van persoonlijke ervaringen, (b) het communiceren van complexe procedurele kennis en (c) het opbouwen van een vertrouwensrelatie, met het oog op meer wetenschappelijke kennis van hoe deze gesprekken interactioneel worden gemanaged en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding en zorg van NBBM.

Onderzoekers

Doctoraatsstudent(en)