A zooarchaeological perspective on the first human presence in Belgium.

Een zoöarcheologisch perspectief op de eerste menselijke aanwezigheid in België.
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Onderzoeksgroep(en) 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
paleoclimate
paleoenvironment
zooarchaeology
Bioarchaeology
Lower Paleolithic
Early Middle Paleolithic
Middle Pleistocene

Tabgroup

Abstract

Although research in the last thirty years has offered more and more insight on the first archaic human presence in Eurasia, the research on the Lower Paleolithic in Belgium seems somewhat stagnant. However, some recent studies have constructed a synthesis on Lower Paleolithic sites in both Flanders and Wallonia. As many seem to have either controversial aspects or a need for further research, the current study proposes a reevaluation and publication of the faunal remains from these sites, as to study the human presence in Belgium during the Lower Paleolithic through a zooarchaeological perspective, in addition to the study of the paleoecological and paleoclimatic context. The research will mainly conduct a taxonomic and taphonomic analysis of faunal remains from sites in Wallonia, while Flanders will be integrated in the study through comparative analysis with sites abroad and collaboration with ongoing national and international projects. The research also includes an archeometric component. This way, the human presence and influence on faunal communities and remains will be studied, the site formation and taphonomic history analysed and a reconstruction of the paleoenvironment will be provided.

Hoewel onderzoek in de laatste dertig jaar steeds meer inzicht heeft verschaft in de eerste vroege menselijke aanwezigheid in Eurazië, lijkt het onderzoek naar het vroeg-paleolithicum in België enigszins te stagneren. Enkele recente studies hebben echter een synthese gemaakt van de sites van het vroeg-paleolithicum in Vlaanderen en Wallonië. Aangezien vele van deze sites ofwel controversiële aspecten vertonen, ofwel meer onderzoek vereisen, stelt de huidige studie een herevaluatie en publicatie voor van de faunaresten van deze sites, om de menselijke aanwezigheid in België tijdens het vroeg-paleolithicum te bestuderen vanuit een zoöarcheologisch perspectief, aangevuld met de paleoecologische en paleoklimatologische context. Het onderzoek zal voornamelijk een taxonomische en taphonomische analyse uitvoeren op faunaresten uit sites in Wallonië, terwijl Vlaanderen in de studie zal worden geïntegreerd via vergelijkende analyse met sites in het buitenland en samenwerking met lopende nationale en internationale projecten. Daarnaast wordt tevens een archeometrische component uitgevoerd. Op die manier zal de menselijke aanwezigheid en invloed op de dierlijke gemeenschappen en resten worden bestudeerd, zal de sitevorming en de taphonomische geschiedenis worden geanalyseerd en zal een reconstructie van het paleomilieu worden aangeleverd.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Kévin Di Modica

Espace muséal d'Andenne (EMA)