First World War I trenches

Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog
Start - End 
2018 - 2019 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Research group(s) 
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Additional tags 
Great War
20th century
Conflict archaeology

Tabgroup

Abstract

This project focuses on one of the most common and iconic structures in World War I archaeology: the trenches. Although the surface traces were erased in the post-war years and the front lines can no longer be seen from the landscape, hundreds of kilometres of trenches have been preserved. Often they are only subtly present, hidden from view by vegetation or hardly visible because of their low height. In the forests in the Westhoek, thousands of overgrown bomb craters and tens of kilometres of trenches can still be read from the surface. In the soil, barely 30 centimetres deep and invisible to the naked eye, another source is dormant. Everywhere in the Westhoek, but in surprisingly many places deep in the hinterland, there is an archaeological layer of information just below ground level.

Based on research of historical aerial photographs from WW1, we know perfectly where the trenches were located: in the front region between Nieuwpoort and the French border, more than 5000 kilometres of trenches were dug. More than 160 archaeological surveys have already been carried out on sites with archaeology from the First World War, and trenches were found in the vast majority of those trench tests and excavations. For the time being, there are 452 trenches, with a total length of 12 km. We want to gather all this information and examine the trenches found. In addition, we will also make practical proposals for future excavations on WO1 sites, both in terms of typology and in terms of the methodology of the excavation.

Dit project focust op een van de meest voorkomende en meest iconische structuren uit de archeologie van de Eerste Wereldoorlog: de loopgraven. Hoewel de oppervlaktesporen in de naoorlogse jaren werden uitgewist en je de frontlinies van toen niet langer kan aflezen uit het landschap, zijn er nog honderden kilometers loopgraven bewaard. Vaak zijn ze slechts subtiel aanwezig, aan het gezicht onttrokken door begroeiing of nauwelijks nog zichtbaar door hun geringe hoogte. In de bossen in de Westhoek zijn duizenden overgroeide bomkraters en tientallen kilometers loopgraven nog af te lezen uit het oppervlak. In de bodem, nauwelijks 30 centimeter diep en onzichtbaar voor het blote oog, sluimert een andere bron. Overal in de Westhoek, maar op verrassend veel plekken ook diep in het achterland, ligt net onder het maaiveld een archeologische laag van informatie.

Op basis van onderzoek van historische luchtfoto’s uit WO1 weten we perfect waar de loopgraven zich bevonden: in de frontstreek tussen Nieuwpoort en de Franse grens werden zo meer dan 5000 kilometer loopgraven gegraven. Al meer dan 160 archeologische onderzoeken werden uitgevoerd op sites met archeologie uit de Eerste Wereldoorlog, en in het overgrote deel van die proefsleuven en opgravingen werden loopgraven aangetroffen. Voorlopig gaat het over 452 loopgraven, met een totale lengte van 12 km. We willen al die informatie samenbrengen en de aangetroffen loopgraven onder de loep nemen. Daarnaast gaan we ook praktische voorstellen doen voor toekomstige opgravingen op WO1-sites, zowel op vlak van typologie als op vlak van de methodologie van de opgraving.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)