Intercultural contacts in the Levant and Syria

Interculturele contacten in de Levant en Syrië
Start - End 
2016 - 2019 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology

Tabgroup

Abstract

As a crossroads between three continents, the Middle East has always been a complex contact zone for ​​intercultural relations. Dating back to the Bronze Age, when the first 'international' contacts were established, these relations have had an impact on the material culture of the various successive civilizations in the region. The study of import material and mutual technological and artistic influences allows mapping trade routes and cultural exchanges, on intraregional and interregional levels.

Traditionally, the emphasis is on the study of pottery, luxury goods and iconography, but this research focusses on small artifacts such as amulets and seals. Their widespread distribution both in time and space, the contexts in which they surface, but also their formal aspects, subject to regional variations and external influences, make them a highly suitable parameter to assess the nature and intensity of intercultural contacts. The focus of the current study is on the Levant during the 2nd and 1st millennia BC, because of the key role it has always played in the contacts between Mesopotamia, Anatolia, Egypt and the eastern Mediterranean.

Building on a doctoral dissertation and the processing of new archaeological finds, this project will further explore on the exchange of raw materials and the technological know-how between different regions, as reflected by glyptics and amulets. Through non-destructive material analysis in museum collections and relying on experimental studies of prevalent materials (steatite, faience ...) and decoration techniques, this approach will allow evaluating the existing historic-economic models for the circulation of raw materials and production techniques.

De uitwisseling van grondstoffen en technieken voor de zegelproductie in het oude Nabije Oosten

 Als kruispunt tussen drie continenten is het Midden-Oosten steeds een complexe contactzone geweest op het vlak van interculturele relaties. Reeds vanaf de Bronstijd, wanneer de eerste ‘internationale’ contacten tot stand kwamen, hebben deze relaties een impact op de materiële cultuur van de verschillende opeenvolgende beschavingen in deze regio. De studie van importmateriaal en van wederzijdse technologische en artistieke invloeden laat toe handelsroutes en culturele uitwisselingen, zowel op intraregionaal als op interregionaal niveau, in kaart te brengen.

De nadruk wordt daarbij traditioneel gelegd op de studie van ceramiek, luxegoederen en iconografische invloeden, maar dit onderzoek spits zich toe op kleine artefacten zoals amuletten en zegels. Hun grootschalige verspreiding in tijd en ruimte, de contexten waarin ze opduiken, maar ook hun vormgeving, onderhevig aan regionale verschillen en invloeden van buitenaf, maken van deze populaire kleinoden een uitermate geschikte parameter om de aard en de intensiteit van interculturele contacten te evalueren.

Het zwaartepunt van het huidige onderzoeksproject ligt op de Levantijnse regio tijdens het 2e en 1e millennium v.C. omwille van de sleutelrol die het steeds heeft vervuld voor de contacten tussen Mesopotamië, Anatolië, Egypte en het oostelijke deel van de Middellandse Zee.

Bouwend op een doctoraal proefschrift en de verwerking van nieuwe vondsten, gaat dit project nader in op de uitwisseling van grondstoffen en van de technologische know-how tussen de verschillende regio’s, zoals gereflecteerd door de zegelkunst. Door middel van non-destructieve materiaalanalyse op zegels in museumcollecties en steunend op experimentele studies van courant gebruikte materialen (steatiet, faience …) en decoratietechnieken, zal deze benadering toelaten huidige historisch-economische modellen met betrekking tot de uitwisseling van materialen te toetsen.

People

Postdoc(s)

Publications