Multilingual encounters in the late medieval town. Rewriting history in multilingual social and political contexts in late medieval Flanders and Brabant, 1380-1500

Start - End 
2019 - 2025 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

This project deals with the various multilingual social networks in the commercial towns in the County of Flanders and the Duchy of Brabant during the Late Middle Ages (1380-1500). The Burgundian Low Countries were multilingual in their speaking and writing culture. So far, literary and historical scholarship has been rather onedimensional in its approach towards multilingualism in literature, focusing predominantly on place or cultural context. Bringing social and political (and to a lesser extent cultural and economic) factors into the equation, this project aims to re-evaluate current views on multilingualism in medieval urban literary culture. Chronicles constitute a pre-eminent source to further this end: historiographical sources are prime testimonies of both active and passive multilingualism. The research objectives of this project are twofold. First, it will reconstruct the multilingual writing and reading contexts of late medieval chronicles. Second, it will home in on the political nature of language choice by relating the various social contexts to the chronicles’ contents. Thus, the project will lay bare the interplay of the multifarious aspects shaping the multilingual society in which historiographical texts were being (re)written and read in late medieval Flanders and Brabant.

Dit project onderzoekt de meertalige sociale netwerken in de Vlaamse en Brabantse steden gedurende de late middeleeuwen (1380-1500). De Bourgondische Nederlanden waren een meertalige regio, zowel in schrijf- als spreekcultuur. Letterkundig en historisch onderzoek heeft meertaligheid tot dusver vanuit een eenzijdige visie benaderd, vaak enkel gerelateerd aan ruimte of culturele context. Dit onderzoeksproject verbindt sociale en politieke (en in mindere mate ook culturele en economische) factoren inherent aan taalgebruik binnen de stedelijke literaire cultuur van de late middeleeuwen. De voornaamste bronnen zijn historiografische werken. Kronieken zijn voor dit soort onderzoek namelijk het ideale bronnenmateriaal omdat ze zowel van een actieve als passieve meertaligheid getuigen. Dit onderzoek heeft twee concrete doelen. Een eerste doel is de meertalige schrijf- en leescontext van laatmiddeleeuwse kronieken reconstrueren. Daarnaast wordt de politieke betekenis van taalgebruik in deze netwerken geanalyseerd op basis van een inhoudelijke discours analyse. Kortom, dit project zal bijdragen aan huidige onderzoekstendenzen door een veelzijdig beeld te schetsen van de meertalige realiteit verbonden aan het (her)schrijven en lezen van kronieken in laatmiddeleeuws Vlaanderen en Brabant.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)