Challenging crossroads. A critical discourse analysis on the intersections of race, gender, class, ethnicity, sexuality and ensuing discursive counterreactions in female apartheid narratives

Kritische kruispunten. Een kritische discoursanalyse van de snijpunten van ras, gender, klasse, etniciteit, seksualiteit en daaropvolgende discursieve tegenreacties in vrouwelijke apartheidsverhalen
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
apartheid
Intersectionality
Discourse analysis

Tabgroup

Abstract

Between 1948 and 1994, the National Party installed the apartheid regime in South Africa, based on the communicating vessels of racism and sexism, which permeated the entire country and its inhabitants. Its discriminatory effects were not only tangible for darker skinned people, but also for women, people of the lower class, ethnic minority groups and persons with a sexual orientation diverging from the heteronormative ideal. When two or more of such categories intersected, it had specific consequences for the people who were classified by it. One axis did not simply coexist with another, but both reinforced each other, resulting in multidimensional forms of oppression and inequality. The proposed research project focuses on those intersections of race, gender, class, ethnicity and sexuality, their outcomes and evolution over time, which to date have not been sufficiently addressed in systematic studies. To this end, a literary text corpus of 6 narratives by 3 South African female authors is subjected to a critical discourse analysis. The intersections and inequalities are examined on a discursive level by investigating how the apartheid discourse utilises language to justify them and enhance its hegemony. In addition, the counterreactions of the women writers will be analysed by elucidating their discursive practices which act as resistance against the apartheid system, drawing on anti-racism, feminism and egalitarianism.

Tussen 1948 en 1994 voerde de Nasionale Party in Zuid-Afrika het apartheidsregime in, gebaseerd op de communicerende vaten van racisme en seksisme, die het land en zijn inwoners in hun greep hielden. Die discriminerende effecten waren niet enkel tastbaar voor mensen met een donkere huidskleur, maar ook voor vrouwen, mensen uit de lagere klasse, etnische minderheidsgroepen en personen met een andere seksuele geaardheid dan het heteronormatieve ideaal. Als twee of meer van zulke categorieën elkaar kruisten, had dat specifieke gevolgen voor de mensen die erdoor werden geclassificeerd. Eén as bestond niet louter naast een andere, maar beide versterkten elkaar, wat uitmondde in veelzijdige vormen van onderdrukking en ongelijkheid. Het voorgenomen onderzoeksproject is gericht op die snijpunten van ras, gender, klasse, etniciteit en seksualiteit, hun consequenties en evolutie doorheen de tijd, die nog niet genoeg aan bod kwamen in systematische studies. Daartoe wordt een literair tekstcorpus van 6 verhalen door 3 Zuid-Afrikaanse auteurs aan een kritische discoursanalyse onderworpen. De snijpunten en ongelijkheden worden op discursief niveau onderzocht door te bestuderen hoe het apartheidsdiscours taal inzet om ze te rechtvaardigen en de hegemonie te verstevigen. Daarnaast worden de tegenreacties van de schrijfsters geanalyseerd door hun discursieve praktijken te belichten die weerstand bieden tegen het apartheidssysteem, voortbouwend op antiracisme, feminisme en egalitarisme.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)

Doctoraatsstudent(en)