Multilingualism in secondary education in Flanders. The dynamics of language policy

Meertaligheid in het Vlaams secundair onderwijs. De dynamieken van het talenbeleid
Begin - Einde 
2019 - 2023 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Trefwoorden 
language learning
Multilingualism

Tabgroup

Abstract

In many countries, global mobility and migration create a more diverse society. This shift in population also reflects in schools. However, pupils have great diversity in terms of ethnicity, talents, beliefs, and language skills; we see that Flemish schools still apply a monolingual language policy. Whereby Dutch is considered to be the standard language of instruction, and minority languages are often seen as a deficit. As a result, many Flemish schools completely ban the home language of pupils.

This study aims to look at the school's language policy dynamics and how they influence each other (on a micro-, meso- and macro-level). During this ethnographic research, an intervention takes place, 2 classes of a Flemish secondary school are observed, and interviews are conducted with teachers, pupils, management, and language teachers throughout the different phases of the research. During the intervention, teachers follow a workshop in which they learn to work with Functional Multilingual Learning and are guided to apply this in the classroom. This research aims to investigate how teachers' perceptions, attitudes, and behaviors towards multilingualism change in the classroom after they implement FML in their own classroom. We want to look at how FML affects the school's language policy and how students react to the use of their home language in classroom practice.

In veel landen zorgen wereldwijde mobiliteit en migratie voor een meer diverse samenleving. Deze verschuiving in de bevolking weerspiegelt zich ook in de scholen. Leerlingen hebben een grote diversiteit op vlak van etniciteit, talenten, overtuigingen en talen. Ondanks deze grote verscheidenheid in talen, zien we dat Vlaamse scholen nog steeds een eentalig taalbeleid voeren. Daarbij wordt het Nederlands als de standaardtaal van het onderwijs beschouwd en worden minderheidstalen vaak als een tekort gezien. Het gevolg is dat veel Vlaamse scholen de thuistaal van de leerlingen volledig verbieden.

Dit onderzoek wilt kijken welke dynamieken er spelen in het aanwezige talenbeleid van de school en hoe deze dynamieken elkaar beïnvloeden (op micro, meso en macro niveau). Tijdens dit etnografisch onderzoek vindt er een interventie plaats, wordt er geobserveerd in 2 klassen van een Vlaamse secundaire school en worden interviews afgenomen met leerkrachten, leerlingen, directie en talenondersteurs plaats doorheen de verschillende fases van het onderzoek. Tijdens de interventie krijgen de leerkrachten een workshop waarin ze leren aan de slag te gaan met Functioneel Meertalig Leren en worden ze begeleid om dit toe te passen in de klas. Het doel van dit onderzoek met  ondertoon is om na te gaan hoe de percepties, attitudes en gedragingen van leerkrachten ten opzichte van meertaligheid in de klas veranderen nadat zij FML implementeren in hun eigen klas. We willen kijken hoe FML het talenbeleid van de school beïnvloedt en hoe de leerlingen reageren op het gebruik van hun thuistaal in de klaspraktijk.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Robyn Tyler

Centre for Multilingualism and Diversities Research - University of the Western Cape