The ambiguity of technoscience. From phenomenotechnique to design science

De dubbelzinnigheid van technowetenschap. Van phénoménotechnique tot designwetenschap
Start - End 
2019 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Philosophy and moral sciences
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Additional tags 
technoscience
Synthetic biology
data science
History and philosophy of the life sciences
Philosophy of technology

Tabgroup

Abstract

The 2018 Nobel Prize in Chemistry was awarded to work on ‘directed evolution’. The latter is not a new theory or discovery, but a technique to let natural selection shape proteins for us. Advances such as these are often claimed to indicate a bigger shift from science to ‘technoscience’: that is, from describing the world to actively shaping it. With this shift, the line between science and technology becomes blurred.
However, if the concept of ‘technoscience’ wants to grasp the novelty of recent scientific disciplines, it has to address a fundamental ambiguity that remains in the literature. ‘Technoscience’ either refers to a historical shift from science to technoscience, where the blurring happens only in the latter, or it means that all sciences have always been technologically shaping the world, a fact that only now is being realized. According to the latter view, recent technosciences are therefore not unusual.
My project aims to show that both perspectives need not be mutually exclusive. Firstly, this will be done by showing how different perspectives on the technological aspect of science inspired these two interpretations of technoscience. The second part of the project develops this combined framework through the case studies of synthetic biology and data science. I will defend the thesis that although both earlier sciences and technosciences are technologically shaping the world, the latter are characterized by the novelty of their ‘design approach’.

De Nobelprijs Chemie werd in 2018 toegekend aan werk rond ‘directed evolution’. Dit is geen theorie of ontdekking, maar een techniek die natuurlijke selectie nieuwe eiwitten voor ons laat ontwerpen. Zulke ontwikkelingen worden vaak gezien als symptomen van een bredere verschuiving van wetenschap naar ‘technowetenschap’: wetenschap beschrijft de wereld niet, maar geeft haar vorm. De grens tussen wetenschap en technologie vervaagt.
Als het concept ‘technowetenschap’ de aard van deze recente disciplines wil vatten, moet een bestaande ambiguïteit in de literatuur echter worden opgehelderd. Ofwel stelt ze dat er een historische verschuiving van wetenschap naar technowetenschap plaatsgrijpt, waarbij het vervagen enkel optreedt bij technowetenschap, ofwel dat wetenschap de wereld altijd al technisch heeft vormgegeven, maar dat we dit pas nu inzien. Volgens deze laatste visie zijn technowetenschappen daarom niets aparts.
Mijn project wil aantonen dat beide visies elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. Allereerst zal worden getoond hoe verschillende interpretaties van het technologische aspect van wetenschap resulteren in verschillende visies op technowetenschap. Het tweede deel van het project ontwikkelt vervolgens dit theoretisch kader via de gevalstudies van synthetische biologie en datawetenschap. Het verdedigt de claim dat zowel wetenschap als technowetenschap de wereld technisch vormgeven, maar dat recente technowetenschap een nieuw element bevat, namelijk een designbenadering.

 

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)