AMICA. Adjusting multilingual information provision on communication needs in asylum reception

AMICA. Afstemmen van meertalige informatievoorziening op communicatienoden in de asielopvang
Begin - Einde 
2020 - 2022 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Andere instituten 
Vrije Universiteit Brussel
Katholieke Universiteit Leuven

Tabgroup

Abstract

Good communication can make a difference. This is often underestimated in contexts of asylum and migration, where other priorities (than language) prevail. This is particularly tangible in the reception of applicants for international protection, where multilingualism is the rule rather than the exception. Service providers try to get by with the linguistic means they have to provide the necessary information and support. However, these means are often insufficiently tailored to the complex communication needs that characterise asylum reception. In particular, applicants with a vulnerable linguistic profile, such as illiterate persons or speakers of lesser used languages, have no or limited access to information to which they are entitled, which increases their vulnerability throughout the reception process.

The proposed project aims to gain a better understanding of the communication needs of applicants for international protection in reception centres and to use these insights to develop a more adapted multilingual information service for this target group. The project focuses specifically on the intake of applicants with a vulnerable linguistic profile. To this end, the project sets the following three objectives:

  • Making an inventory (based on ethnographic fieldwork: interviews, focus interviews and observations) of the communication needs of applicants with a vulnerable linguistic profile and checking to what extent the existing (multilingual) information provision offers a solution to this. It will also examine which information channels the applicants themselves use to disseminate information within their own networks.
  • Developing a language registration tool to identify the language knowledge and needs of applicants in an easily accessible and fast manner so that the information provision can be better tailored to this target group.
  • Developing and testing multilingual audio and video animation scripts that provide applicants with information during intakes;
  • Informing and empowering service providers on the basis of workshops on the use of communication tools in communication with applicants.

Dat een goede communicatie een verschil kan maken, wordt vaak onderschat in contexten van asiel en migratie, waar andere prioriteiten (dan taal) spelen. Dit is ook heel voelbaar in de opvang van verzoekers om internationale bescherming, waar meertaligheid veeleer regel is dan uitzondering. Dienstverleners proberen zich te redden met de talige middelen die ze hebben om de nodige informatie en ondersteuning te bieden, maar die zijn vaak onvoldoende afgestemd op de complexe communicatienoden die de asielopvang kenmerken. Vooral verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel, zoals laaggeletterden of sprekers van zeldzame talen, krijgen hierdoor geen of beperkte toegang tot informatie waar ze recht op hebben, wat hun kwetsbaarheid doorheen het opvangtraject nog groter maakt.

Het voorgestelde project wil een beter inzicht verwerven in de communicatienoden van verzoekers om internationale bescherming in de opvang en deze inzichten aanwenden om een meer gerichte meertalige informatievoorziening te ontwikkelen voor deze doelgroep. Het project richt zich op de intakefase van verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel. Hiertoe stelt het project de volgende drie doelstellingen voorop:

  • Het inventariseren (op basis van etnografisch veldonderzoek: interviews, focusgesprekken en observaties) van de communicatienoden van verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel en het nagaan in hoeverre de bestaande (meertalige) informatievoorziening hierop een oplossing biedt. Daarnaast wordt ook nagegaan welke informatiekanalen verzoekers zelf gebruiken om informatie binnen hun eigen netwerken te verspreiden.
  • Het ontwikkelen van een taalregistratie-tool waarmee de taalkennis en -noden van verzoekers op een laagdrempelige en snelle manier kunnen worden achterhaald zodat informatievoorziening beter kan worden afgestemd op deze doelgroep.
  • Het ontwikkelen en testen van meertalige audiodescripties en video-animatiescripts die verzoekers informatie verschaffen tijdens intakes;
  • Het informeren en empoweren van dienstverleners op basis van workshops rond het inzetten van communicatietools.
Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Onderzoeker(s)