ThIS - The Inside Story. Art, Interior & Architecture 1750-1950

ThIS
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
VUB, Department of Architectural Engineering, æ-lab research team, Renovation and Reuse
VUB, Kunstwetenschappen & Archeologie
Contact 
Research focus 
Research Region 
Research Language 
Tags 
Art history
Art collections
Interior design
Architecture
Art objects
Design history

Tabgroup

Activities

News/ Nieuws:

CFPs

Past activities (co-)organised by ThIS, or participated at by ThIS members: 

About

The research group The Inside Story: Art, Interior and Architecture 1750-1950 (ThIS), launched in 2016 by Marjan Sterckx, investigates the role and place of art within the context of the interior and of architecture, with a focus on the period between ca. 1750 and ca. 1950, and on the history of interiors, the decorative arts, and arts and the decorative. It is an official collaborative research group between Ghent University (UGent) and the Free University of Brussels (VUB), between departments of Art History and of Architectural Engineering. 

Since the eighteenth century, the term ‘interior’ has been used to describe the inside of buildings as well as their representation in the arts. In the long nineteenth century, in which the public and private spaces had their own separate (gender) identities, the place of artworks and ‘objets d’art’ within the inhabited interior and within architecture underwent dramatic changes. Interior design and the decorative arts, and approaches to these subjects, have been greatly influenced by technological advances and the increasing emphasis on privacy and individuality, amongst other things. In line with the architectural interiority of the bourgeois space, a sense of psychological interiority and a culture of domesticity also came to the fore, not least through the visual arts.

Geographically, ThIS focuses on Belgium, albeit in an international context. International research into the history of interior design and the decorative arts, and the theories related to these disciplines, have grown exponentially since the 1990s. For Belgium, which played an important role in the development of the fine and decorative arts between ca. 1750 and 1950, and particularly during the Belle Epoque, there is still a great deal of research potential. This group’s research departs from the artwork/ art object and its place within architecture and historic interiors, yet inspired by the challenges of present-day living, new technologies, and by interdisciplinary research methods.

In order to encourage research into art as related to design, interiors and architecture of the period 1750-1950 in Belgium and abroad, The Inside Story: Art, Interior Design and Architecture organises an annual colloquium in Ghent, entitled Studiedag Historisch Interieur en Design, that brings together researchers from various disciplines and institutions, including many heritage professionals. Within heritage policy, the historic interior is still underexposed in Belgium: often unknown and inaccessible and thus vulnerable. The forementioned Studiedag can play an important role in the valorisation of historical interiors. Through knowledge and expertise exchange, impetus can be given to better protection and preservation of exceptional interiors.

ThIS’ researchers participate, both individually and jointly, in related conferences and exhibitions, a number of which they also (co-)organise, some in collaboration with ESNA (European Society of Nineteenth-Century Art). The members organise an on-going research seminar for their PhD students, and collaborate on publications and some courses that address the aforementioned topics. They also cooperate with colleagues from other scientific departments and institutions, universities as well as museums.

ThIS will focus on the following aspects, grouped into three clusters:

Fine arts and/in interiors and architecture

 • Fine arts in/and architecture, e.g.: ornamental sculpture; monumental painting; monumental sculpture;...
 • The artistic representation of the interior
 • The (artistic) presentation of art in the interior; art collections
 • Artists’ studios and homes (in collaboration with ULB – Prof. Dr. T. Brogniez, Dr. L Debroux, prof. dr. J. le Maire); Studio practices

Decorative arts & design, arts & the decorative

 • The (artistic) decoration of the interior
 • Sculpture, painting and the decorative; The decorative arts at (world) exhibitions
 • Interiors, decorative arts, and gender; Textile and fashion history
 • The interaction between craft and technology/industry, between design and commerce

Historic interiors

 • Interiors and architecture, the interior as palimpsest
 • New technology and its impact upon the interior
 • Material culture in the domestic context, historical domesticity (in collaboration with UA, Urban History - Prof. Dr I. Van Damme).
 • Phenomenology, semiotics and the psychology of the interior (in collaboration with UH, Architecture and Art – Dr V. Ionescu)

 

Keywords: art, architecture, interior design, historic interiors, design, applied arts, long 19th century, interwar period, gender, space

De onderzoeksgroep The Inside Story. Kunst, interieur en architectuur 1750-1950, opgericht in 2016, legt zich toe op het onderzoek naar de rol en plaats van kunst in de context van het interieur en de architectuur tussen ca. 1750 en 1950, en op de geschiedenis van het interieur en de interieurkunsten, alsook kunst en het decoratieve. Het betreft een officiële alliantieonderzoeksgroep die onderzoekers vanuit de UGent en de VUB groepeert. 

Sinds de 18de eeuw wordt ‘interieur’ als term gebruikt voor de binnenkant van gebouwen én voor de artistieke voorstellingen daarvan. In de periode 1750-1950, waarin publieke en private ruimte sterk gescheiden raakten, elk met aparte (gender)identiteiten, onderging de plaats van kunst in interieur en architectuur grote veranderingen, waarbij moderniteit en traditie naast en door mekaar bestonden. De vormgeving van en omgang met interieurs en interieurkunsten raakte sterk beïnvloed door o.a. de technologische vooruitgang en de aandacht voor het individu(ele). Samenhangend met de architecturale interioriteit van het burgerinterieur kreeg ook een psychologische interioriteit en huiselijkheidscultus vorm, mede via de beeldende kunst.

De klemtoon van het onderzoek ligt op België, weliswaar in internationale context. Internationaal kent de theorievorming over en het onderzoek naar de geschiedenis van het interieur en de interieurkunsten een opmars sinds de jaren 1990, en vooral ook het laatste decennium. Voor België is er nog veel onontgonnen potentieel voor onderzoek. Anders dan onderzoek naar het interieur in architectuurdepartementen, vertrekt deze onderzoeksgroep vanuit het kunstobject en zijn plaats in het interieur en de architectuur.

De aandacht gaat onder andere uit naar volgende aspecten, gegroepeerd in 3 clusters:

Beeldende kunst voor, in en van interieur en architectuur

 • Beeldende kunst in/en architectuur, bv. ornamentele sculptuur, monumentaalschilderkunst, monumentale sculptuur…
 • De artistieke representatie van het interieur
 • De (artistieke) presentatie van kunst in het interieur (privé,publiek)
 • Kunstcollecties
 • Kunstenaarsateliers en -woningen (i.s.m. ULB, Faculté de Lettres – prof.dr. L. Brogniez & dr. T. Debroux)
 • Atelierpraktijken

Interieurkunsten (decoratieve kunsten) & design

 • De (artistieke) decoratie van het interieur
 • Interieurkunsten op (wereld)tentoonstellingen
 • Interieur(kunsten) en gender
 • De wisselwerking tussen ambacht en technologie/ industrie
 • De wisselwerking tussen ontwerper en handel, en evt. producent
 • Textiel- en modegeschiedenis

Historisch interieur

 • Interieur en architectuur
 • Interieurs van (mode)boetieks
 • Nieuwe technologie en impact op het interieur
 • Materiële cultuur in huiselijke context, huiselijkheid historisch (i.s.m. UA, Stadsgeschiedenis – prof. dr. I. Van Damme)

De onderzoeksgroep The Inside Story. Kunst, interieur en architectuur 1750-1950 wil het onderzoek naar kunst, interieur en architectuur ca. 1750-1950 in België stimuleren. Jaarlijks organiseert zij daartoe o.a. de studiedag Historisch Interieur en Ontwerp aan de UGent. De betrokken onderzoekers participeren individueel en tezamen aan relevante congressen en tentoonstellingen en (co-)organiseren die ook. De ZAP-leden organiseren de PhD seminaries voor hun doctorandi (waarvan enkele joint PhDs (UG-UA en UG-VUB) voortaan samen, en voorzien in de toekomst ook specifieke PhD Specialist Courses over het onderwerp. De ZAP-leden plannen diverse (co-)publicaties over de problematiek. Voor het onderwijs wordt tevens samengewerkt over de vernoemde topics in diverse opleidingsonderdelen.

In het beleid Onroerend Erfgoed is het historisch interieur nog onderbelicht: vaak onbekend en ontoegankelijk en bijgevolg ook kwetsbaar. De Studiedag historisch interieur en ontwerp kan een belangrijke rol spelen in de valorisatie van historische interieurs. Door kennis- en expertise-uitwisseling kan een impuls worden gegeven aan een betere ‘bescherming’ en een beter behoud van uitzonderlijke interieurs.

Researchers

Members

External(s)

Marieke Jaenen

VUB, Art History

Ann Verdonck

VUB, department of Architectural Engineering, æ-lab research team, Renovation and Reuse

Vlad Ionescu

UHasselt, Faculteit Architectuur en Kunst

Werner Adriaenssens

KMKG & VUB, Kunstwetenschappen

Ko Goubert

VUB & Museum M

Anna Rademakers

Universiteit Groningen

Wendy Wiertz

KULeuven

Affiliated Members

Former Members

Projects